6 februari 2020

ZZP'ers zitten in de knel

SGP-Kamerlid Chris Stoffer pleit voor meer ruimte op de arbeidsmarkt. Vooral eenverdieners en ZZP’ers zitten in de knel. Lees hier zijn inbreng bij het debat over de toekomst van de arbeidsmarkt.

Sinds het jaar 2000 leven we in het politieke tijdperk van de flexibele mens. De flexibele mens is een zelfredzaam individu dat geniet van verandering en onzekerheid. De recente rapporten stellen dit ideaal echter terecht en grondig ter discussie. Mensen bloeien op in duurzame relaties. Dat begint in huwelijk en gezin, bij een stabiel thuis voor ouders en kinderen. De commissie-Borstlap laat overtuigend het belang van duurzame arbeidsrelaties zien. Daarom wil de SGP het totaalpakket serieus overwegen, zonder overigens een blanco cheque te geven.

Verantwoordelijkheid nemen
Veel problemen op de arbeidsmarkt zijn geen blinde natuurkrachten, maar zijn het gevolg van politieke besluiten. Ik noem de te zware lasten voor werkgevers, te weinig sociale bescherming voor alle werkenden en de omvang van de groep zzp’ers in Nederland. De overheid moet daarom werk maken van een vriendelijk werkgeversklimaat, meer sociale bescherming voor alle werkenden en goede ondersteuning van echte zzp’ers.

Tegelijk moeten we de rol van de overheid niet overschatten. Het recht op bescherming tegen het risico op kennisveroudering lijkt ons geen goed idee. Zeker niet als het betekent dat iedere werkende verplicht elke twee jaar naar een loopbaanwinkel moet.

Grip op leven; positie eenverdiener
‘Grip op leven’ is volgens de WRR onderdeel van ‘goed werk’. Daarom pleit de SGP samen met GroenLinks voor rouwverlof. En mensen moeten de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld tijd uit te trekken voor mantelzorg of het gezin. Er is ruimte nodig om eenverdiener of anderhalfverdiener te zijn. Jaag niet iedereen de arbeidsmarkt op! Gaat de minister zich door de rapporten hierop ook serieus herbezinnen?

ZZP'ers
Er is de laatste tijd veel te doen over de ZZP’ers. Veel losse maatregelen komen op deze groep af. Is de minister het met mij eens dat er een integraal pakket aan maatregelen voor ZZP’ers moet komen? ZZP’ers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Wat de SGP betreft moeten ze daarom ook niet tegengewerkt worden.

Tegelijk zien we dat er ZZP’ers zijn, die in feite gewoon verkapte werknemers zijn. Die door fiscale prikkels ZZP’er zijn geworden. Dat moeten we voorkomen. De fiscale regels moeten we tegen het licht houden. Maar laten we de ZZP’ers die bewust kiezen om zelfstandig te zijn, en die hun zaakjes prima zelf op orde kunnen houden, de ruimte blijven geven.

De SGP is kritisch over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Gaat de minister in zijn reactie op het rapport in op de alternatieve verzekering die Borstlap voorstelt en is hij bereid tot die tijd de huidige plannen te parkeren?

Tot slot
Hoe nu verder? De commissie-Borstlap benadrukt het belang van het smeden van een maatschappelijke alliantie. Ik wil hier een kritische kanttekening bij plaatsen. Streven naar zoveel mogelijk draagvlak is wenselijk, maar de Raad van State legde in het jaarverslag 2018 duidelijk uit welke bezwaren kleven aan akkoorden en allianties. Ze hollen vaak de politieke verantwoordelijkheid uit en het algemeen belang lijdt nogal eens onder de belangenstrijd. Neemt de minister deze analyse ter harte? Ik mis overigens de ingrijpende gevolgen van het vrij verkeer in de EU. Neemt de minister dat wel mee en denkt hij na over een Europees actieplan?