8 december 2020

Zorg voor de huurder!

Vorige week was er een debat over de huurmarkt. De SGP heeft daar aandacht gevraagd voor de situatie van huurders op de woningmarkt. Zij hebben het vaak erg lastig en krijgen soms te maken met hoge huurstijgingen.

We spraken onder meer over de mogelijkheid voor huurders om een tijdelijke huurkorting aan te vragen. Deze aanvraag kan door de verhuurder echter zomaar afgewezen worden. Dat vindt de SGP erg ver gaan, dat verzwakt de positie van huurders namelijk. Daarom gaat de minister, op verzoek van de SGP, de redenen van verhuurders om aanvragen voor huurkortingen af te wijzen goed in de gaten houden. Als blijkt dat hier niet goed mee omgegaan wordt, kunnen hiertegen maatregelen genomen worden. Goed nieuws voor de huurders!

Daarnaast is er vandaag een belangrijke motie aangenomen over de huurmarkt. Door de huidige manier waarop de doelgroep voor de sociale huursector wordt bepaald, wordt die doelgroep steeds kleiner. Dat kan niet de bedoeling zijn. Huurders met lage inkomens moeten gewoon onder de doelgroep blijven vallen. We zijn daarom blij dat onze motie vandaag is aangenomen, die om oplossingen voor dit probleem vraagt. Goed nieuws voor de huurders!

Lees hieronder de complete bijdrage van Roelof Bisschop tijdens het debat:

We bespreken vandaag twee wetsvoorstellen die wat doen aan de vraagzijde van de sociale huurmarkt. Voorstellen die de doorstroming bevorderen en woningcorporaties meer ruimte geven voor maatwerk. Daarmee blijft de krapte op de sociale huurmarkt gelijk. Blijf daarom onverminderd inzetten op meer woningbouw, is mijn eerste oproep aan de minister.

Dan de inhoud van de wetsvoorstellen: mooi dat er naar de kritiek van de Kamer is geluisterd door de inkomensgrens voor alleenstaanden niet te verlagen. Daardoor brengen we eenpersoonshuishoudens niet onnodig in de problemen.

Goed ook om inkomensafhankelijke huurverhogingen gerichter vorm te geven.
Hiermee wordt de doorstroming bevorderd en het zogenoemde ‘scheefwonen’ tegengegaan. Maar doorstroming blijft een probleem omdat er gewoon te weinig woningen zijn.

  • Acht de minister het realistisch dat de groepen die door het voorstel buiten de doelgroep van de sociale huur vallen, wel de stap kunnen maken naar de vrije sector?
  • Of duwen we hiermee nog meer mensen in de onmogelijke situatie om een betaalbare huurwoning in de vrije sector te vinden?

Maximale huurverhoging
De minister wil de maximale huurverhogingen in de vrije sector aan banden leggen. De verhoging mag maximaal de inflatie plus 1% zijn. Ik begrijp de gedachte dat enige regulering goed is.

  • Maar daalt het aanbod van betaalbare huurwoningen hiermee niet nog verder?

Veel verhuurders krijgen al te maken met een hogere overdrachtsbelasting.
Ik heb zorgen over de stapeling van maatregelen.

  • Deelt de minister deze zorgen, en hoe gaat zij voorkomen dat we straks, weliswaar behapbare huren, maar nog nauwelijks aanbod hebben?

Indexering inkomensgrenzen
De inkomensgrenzen worden elk jaar geïndexeerd. Maar de manier waarop dat gebeurt leidt er toe dat er steeds minder mensen onder de doelgroep vallen, omdat de besteedbare inkomens gemiddeld sneller stijgen dan de indexering.De groep wordt zo ongemerkt steeds kleiner.

  • Is de minister bereid om serieus naar dit probleem te kijken, en hoe gaat de minister dit probleem oplossen?

Toewijzingsruimte
Woningcorporaties krijgen standaard 7,5% vrije toewijzingsruimte, zodat ze ruimte hebben om woningen te verhuren aan inkomens net boven de inkomensgrens. Lokaal kan hiervan afgeweken worden, tot 15%. De SGP is voorstander van meer ruimte voor woningcorporaties om ook te bouwen voor inkomens met een iets hoger inkomen. Ik zag dat de heer Smeulders een amendement heeft ingediend, om de toewijzingsruimte op 15% te zetten. Eigenlijk voel ik daar ook best wat voor, ik ben dan ook benieuwd naar de reactie van de minister daarop.

Wetsvoorstel tijdelijke huurkorting
Voorzitter, de SGP is blij dat er een wetsvoorstel ligt dat enerzijds rekening houdt met de positie van huurders, door een huurkorting mogelijk te maken, en met de positie van verhuurders door een inhaalhuurverhoging mogelijk te maken.

Maar of een aanvraag voor een huurkorting aanvaard wordt, ligt in handen van de verhuurders. In veel gevallen zal dat goed gaan. Tijdens de coronacrisis hebben veel verhuurders uitstel van betaling of een huurverlaging gegeven. Maar de SGP ziet ook dat het niet in alle gevallen goed gaat. Waar de verhuurder wat minder rekening lijkt te houden met de situatie van de huurder.

  • Op basis waarvan verwacht de minister dat verhuurders in grote mate zullen overgaan tot huurkorting als huurders daarom vragen?
  • Is de minister op z’n minst bereid om de hoeveelheid verzoeken en de redenen van afwijzing te monitoren?