27 maart 2020

EU niet uitbreiden met Albanië

 

De coronacrisis eist vrijwel alle aandacht op. Terecht! Tegelijk gaan andere ontwikkelingen óók door. Zo heeft de EU besloten om te gaan praten met Albanië en Noord-Macedonië over toetreding tot de EU, iets wat omstreden ligt in Europa. Ook zijn er in Brussel stemmen, niet van de minste Europese commissarissen, die nu aandringen op het  invoeren van de buitengewoon omstreden eurobonds. En de bazin van de Europese bank Lagarde heeft besloten alle begrotingsregels overboord te gooien en de geldpersen in de hoogste versnelling te zetten.

SGP en SP zetten daar grote vraagtekens bij. Letterlijk. Kamerlid Roelof Bisschop heeft, samen met zijn SP-collega Renske Leijten, schriftelijke vragen ingediend over met name de uitbreiding van de EU met Albanië en Noord-Macedonië. Kern van die kritische vragen: het is niet wijs om landen bij de EU te voegen die bekend staan om hun zwakke rechtsstaat en veel corruptie. Zeker nu moet je dat niet doen. Sowieso zijn SGP en SP uiterst sceptisch over uitbreiding van de EU, alsof het niet al moeilijk genoeg is met de huidige 27 lidstaten.

 

 

Schriftelijke vragen van de leden Bisschop (SGP) en Leijten (SP) over uitbreiding van de Europese Unie 

1. Kent u het bericht “Europese Unie zet deur open voor Albanië en Noord-Macedonië”?

2. Heeft u namens Nederland ingestemd met het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië?

3. Zo ja, hoe verhoudt dit besluit zich tot de eis aan kandidaat-lidstaten om voluit te voldoen aan de Kopenhagencriteria, maar ook tot de logische voorwaarde dat toetreding van nieuwe landen de absorptiecapaciteit van de EU niet te boven mag gaan?

 4. Beaamt u dat de EU buitengewoon terughoudend moet zijn als het gaat om het toelaten van nieuwe lidstaten omdat uitbreiding van de EU met landen met een zwakke rechtsstaat en/of veel corruptie veeleer kan neerkomen op import van instabiliteit in plaats van export van stabiliteit?

 5. Beaamt u dat de EU eveneens buitengewoon terughoudend moet zijn met uitbreiding in het licht van de reeds bestaande diversiteit tussen EU-landen en de bijdrage daarvan aan grote meningsverschillen en zelfs fundamentele crises op terreinen als rechtsstaat, de omgang met migratie, en het voldoen aan het Stabiliteit- en Groeipact (SGP)?

 6. Wilt u toelichten welke “verdere tastbare en duurzame resultaten” Noord-Macedonië heeft geboekt ten aanzien van de voorwaarden zoals gesteld door de Raad in juni 2018, en kunt u daarbij ook uitleggen op basis waarvan u deze resultaten beoordeelde als toereikend voor instemming met het starten van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië?

7. Wilt u uiteenzetten welke “aantoonbare vooruitgang” heeft Albanië geboekt ten aanzien van de voorwaarden zoals gesteld door de Raad in juni 2018, en kunt u toelichten waarom u deze resultaten beoordeeld heeft als ‘voldoende’ voor het instemmen met het openen van toetredingsonderhandelingen?

8. Hoe verhoudt de instemming met toetredingsonderhandelingen met Albanië zich tot het feit dat daar nog significante vooruitgang geboekt moet worden t.a.v. onder meer een goed functionerend Constitutioneel Hof, een transparant politiek bestel, en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad? Begrijpt u de zorgen van de indieners op het vlak van volgordelijkheid in dezen?

 9. Overweegt u, en overwegen andere EU-lidstaten, ook het aanbieden van alternatieve arrangementen in plaats van EU-lidmaatschap aan buurlanden als Albanië en Noord-Macedonië, zoals een vorm van geprivilegieerd partnerschap?