6 november 2020

Bisschop en Stoffer stellen schriftelijke vragen over het Europees Minimumloon

Lees hier de schriftelijke vragen van de leden Bisschop en Stoffer (SGP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de Europese Commissie een Europees minimumloon wil.

  1. Hebt u kennis genomen van het bericht ‘Europese Commissie wil minimumloon in heel Europa’?1
  2. Wat is uw visie op de proportionaliteit, noodzaak dan wel wenselijkheid van dit voornemen van de Europese Commissie?
  3. Deelt u de constatering dat niet alleen de hoogte van het minimumloon maar ook het minimumloon als zodanig een nationale bevoegdheid is, en deelt u de analyse dat deze uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie strijdig met het subsidiariteitsbeginsel en daarom onacceptabel is?
  4. Onderschrijft u de conclusie van juristen dat de Europese Commissie zijn boekje te buiten gaat door hier een richtlijn te willen invoeren, waardoor zij de soevereiniteit van de lidstaten op dit punt niet respecteert? Deelt u de opvatting dat op dit terrein generlei verplichting aan de orde kan zijn?
  5. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat als gevolg van dit voorstel een opdrijvend effect kan ontstaan ten aanzien van de loonkosten binnen de Europese Unie?
  6. In eerder stadium heeft het kabinet aangegeven in te zetten op een raadsaanbeveling in plaats van een richtlijn2. Welke stappen gaat u in Europees verband zetten nu de Commissie toch met een richtlijn komt?
  7. Wat is de status van de nieuwe jaarlijkse rapportage die de Commissie kennelijk graag zou zien? Deelt u de mening dat het primair aan de Commissie is om desgewenst op basis van bestaande en eigen informatie analyses op te stellen?
  8. Hoe beoordeelt u dit voorstel tegen de achtergrond van de economische achteruitgang als gevolg van de huidige coronacrisis en de steunpakketten die werkgevers moeten steunen en de economie en werkgelegenheid moeten stimuleren?

Verwijzingen:
1. Klik hier voor het nieuwsartikel
2. Kamerstukken II 2020-2021, 21501-31-580