11 november 2020

Vaccinatieplicht?

SGP-leider Kees van der Staaij heeft schriftelijke vragen gesteld over uitspraken van minister De Jonge van Volksgezondheid over vaccinatie tegen corona. Nog vóór het volgende coronadebat wil de SGP hierover opheldering. 

In het Algemeen Dagblad deed minister De Jonge uitspraken die voor veel onrust zorgen omdat ze suggereren dat er via een achterdeur alsnog een vorm van vaccinatiedwang komt. Hij zei: “U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie” en dat “regels voor specifieke groepen pas aan de orde kunnen komen als de vaccinatiegraad heel hoog is.”

Van der Staaij: “De Tweede Kamer heeft uitgesproken zo’n coronavaccinatieplicht niet te willen, direct noch indirect. Hoe zit het nou? Ik wil weten hoe deze uitspraken te rijmen zijn met wat hierover eerder in debatten is gezegd, óók door het kabinet.”

Nu is het trouwens zo geregeld dat mensen alleen zelf hun eigen vaccinatiegeschiedenis op kunnen vragen bij het RIVM en dat die informatie verder met niemand hoeft te worden gedeeld. Van der Staaij vraagt of het kabinet van plan is om hieraan te gaan morrelen.

Van der Staaij stelt verder vragen over het handhavingsbeleid. Eerder nam de Tweede Kamer een motie Van der Staaij/Klaver aan waarin staat dat er terughoudend zal worden opgetreden bij het handhaven van de anderhalve meter-norm. Hoe zit het daarmee? vraagt de SGP zich af. Ook is de SGP benieuwd naar het oordeel van de Nederlandse regering over de corona-aanpak van Slowakije, waar ingezet wordt op het testen van alle inwoners.

Een punt waar de SGP al eerder op wees, is de zorg voor coronapatiënten buiten het ziekenhuis. Is het kabinet daarmee bezig, en zijn er al afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de thuiszorg, wijkverpleging, huisartsen en verpleeghuizen?

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ontwikkelingen rondom het coronavirus:

 1. Klopt het dat u gezegd heeft: ‘U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie’ en dat ‘regels voor specifieke groepen pas aan de orde kunnen komen als de vaccinatiegraad heel hoog is’?
 2. Hoe verhouden uw uitspraken zich tot de aangenomen motie-Azarkan waarin de Kamer heeft uitgesproken dat er géén sprake mag zijn van een directe, maar ook niet van een indirecte coronavaccinatieplicht?
 3. Kunt u toelichten waarom dergelijke maatregelen volgens u proportioneel en noodzakelijk zouden zijn?
 4. Begrijpt u de zorgen van mensen dat door dergelijke maatregelen een tweedeling en achterstelling in de maatschappij zal ontstaan op basis van vaccinatie?
 5. Kunt u bevestigen dat tot op heden iemands vaccinatiegeschiedenis alleen bij het RIVM opvraagbaar is door de desbetreffende persoon zelf en dat deze informatie niet met derden hoeft te worden gedeeld?
 6. Bent u, in het licht van uw uitspraken, van plan dit te veranderen?
 7. Bent u bekend met berichten dat luchtreiniging met ionisatie een bijdrage zou kunnen leveren aan het tegengaan van het coronavirus?
 8. Klopt het dat het RIVM in het verleden onderzoek heeft gedaan naar luchtreiniging met ionisatie en bent u bereid om het RIVM onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke bijdrage van ionisatie aan de bestrijding van het covid-19 virus?
 9. Kunt u aangeven welke type handhavingsbeleid er op dit moment geldt ten aanzien van de coronamaatregelen? Is er nog steeds sprake van een terughoudend boetebeleid ten aanzien van de anderhalvemeterregel, waar de Kamer de regering om vroeg in de motie-Van der Staaij/Klaver? Zo nee, wanneer verwacht de regering daar weer toe over te gaan?
 10. Heeft u zicht op de naleving van de coronamaatregelen in sectoren waar thuiswerken onmogelijk is, zoals de bouw? Hoe worden de maatregelen in dergelijke sectoren gehandhaafd?
 11. Wat vindt u van het plan van VNO-NCW om Nederland door middel van een breed opgezette teststrategie uit de coronacrisis te loodsen?
 12. Wat vindt u van de Slowaakse aanpak om alle inwoners te testen op het coronavirus? Wat is ervoor nodig om dit ook in Nederland te doen?
 13. Kunt u aangeven in hoeverre het Opschalingsplan covid-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg inmiddels is uitgevoerd? Is de uitbreiding van de IC-capaciteit tot 1.700 bedden en de uitbreiding van de klinische capaciteit met 1.300 covid-bedden al gerealiseerd? Zo nee, wat is hiervoor nog nodig?
 14. Welke afspraken zijn er in de achterliggende maanden (op regionaal niveau) al gemaakt met huisartsen, de thuiszorg, wijkverpleging en verpleeghuizen over het bieden van zorg aan coronapatiënten in de thuissituatie?
 15. Kunt u aangeven welke maatregelen het kabinet nog meer treft om de zorg voor coronapatiënten buiten het ziekenhuis vorm te geven?
 16. Kunt u deze vragen voorafgaand aan het eerstvolgende coronadebat beantwoorden?