12 november 2020

Stoffer tijdens het WGO over integratie

Lees hier de bijdrage van Chris Stoffer tijdens het WGO over integratie.

De Nederlandse bevolking groeit en groeit. Bijna 17,5 miljoen inwoners telt Nederland vandaag de dag. Ook tijdens de afgelopen kabinetsperiode ging deze groei onverminderd door. Vooral door immigratie, zo blijkt uit onderzoek.
Op zich is het te begrijpen dat veel mensen uit allerlei landen graag in Nederland komen wonen. Nederland is een prachtig land! Tegelijkertijd brengt de komst van deze nieuwkomers ook wel een opgave met zich mee. Deze nieuwkomers moeten ook goed integreren in onze samenleving. Zodat Nederland het mooie land blijft dat het altijd geweest is. En zodat de nieuwkomers hun weg vinden in onze samenleving.

Terrorisme
Voor de SGP is goede inburgering een harde voorwaarde om Nederlander te worden. Het belang daarvan werd nog eens onderstreept door de recente gebeurtenissen in Europa. Samuel Paty werd op straat onthoofd. Drie mensen vermoord in een kerk in Nice. En vier mensen lieten het leven na een aanslag op een synagoge in Wenen. Maar ook in eigen land voel je de spanningen weer toenemen. Een docent die moet onderduiken vanwege een spotprent die al jaren in het klaslokaal hing. Ook een leerkracht van het Pierson College in Den Bosch zit voor haar eigen veiligheid thuis, na een vloedgolf van kwetsende reacties en beledigingen. Ze liet een tekening van de profeet Mohammed zien in een les over vrijheid van meningsuiting.

 • Gelet op de problemen in het onderwijs herinner ik aan de aangenomen motie-Bisschop over contact van leerlingen met de joodse gemeenschap, laten de ontwikkelingen van de afgelopen tijd niet zien dat we zulke initiatieven veel sterker moeten ondersteunen?

Radicaalislamitische terreur, in welke vorm dan ook, moet worden tegengegaan.

 • In de inburgering wordt aandacht besteed aan de burgerschapswaarden en het tegengaan van deze extremistische ideeën, maar wat zijn de resultaten hiervan?
 • Draagt de inburgering daadwerkelijk bij aan het voorkomen van risico’s, en hoe kan dit geïntensiveerd worden?
 • Worden er bijvoorbeeld sancties opgelegd in verband met dit soort problemen?
 • Hoe staat het met het ondertekenen van de participatieverklaring, zijn daar weigeringen bekend?
 • Maar er is meer: ongewenste beïnvloeding vanuit islamitische landen en verdachte geldstromen naar moskeeën is net zo goed onwenselijk.
 • Samen met andere Kamerleden onderzocht ik dit onderwerp bij de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB).
 • Wanneer kunnen we de kabinetsreactie op het rapport van deze commissie verwachten? En wanneer komt het kabinet nu eindelijk met de wet die buitenlandse financiering van moskeeën moet tegengaan?

Woningen statushouders
Dat Nederland steeds voller raakt, zien we ook op de huizenmarkt.
Er wordt momenteel ijverig gezocht naar woningen voor 27.000 statushouders, maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te doen.
De SGP roept het kabinet op in creatieve oplossingen te denken om dit probleem op te lossen.
Statushouders zouden bijvoorbeeld ook vaker tijdelijk gehuisvest kunnen worden in niet-zelfstandige woonruimten.

 • En kunnen gebouwen die als gevolg van corona leegstaan ook nog soelaas bieden voor huisvesting van nieuwkomers? Denk aan kantoorgebouwen en andere bedrijfspanden.

Zorg er in elk geval voor dat de piek in vergunninghouders die op zoek zijn naar een woning niet leidt tot verdringing van starters op de woningmarkt.

 • Hoe gaat het kabinet, in samenwerking met provincies en gemeenten, dit voorkomen? Graag uw reactie.

Criminaliteit
Helaas zien we dat mensen met een niet-westerse afkomst vaker terug te vinden zijn in de criminaliteitscijfers dan autochtone Nederlanders. Zo zijn mensen met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond zes tot zeven keer vaker verdacht van strafbare feiten dan personen met een Nederlandse achtergrond. Dat zijn schokkende cijfers. De SGP heeft daarom bij de algemene politieke beschouwingen hierover een motie ingediend, die ook is aangenomen. De Kamer wil dat het kabinet de oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers van mensen met niet-westerse afkomst erkent en zo gericht mogelijk gaat aanpakken.

 • Kan de minister aangeven hoe het kabinet kijkt naar de genoemde cijfers? En hoe wordt dit serieuze probleem aangepakt? Kortom, wil de minister ingaan op de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Van der Staaij?

Gevolgen corona
Corona heeft uiteraard ook gevolgen voor de inburgering van nieuwkomers.
Goed dat mbo-scholen inburgering worden gecompenseerd voor de financiële schade die is opgelopen in de achterliggende periode.
De minister heeft de inburgeringstermijn inmiddels verschillende keren verlengd, zodat inburgeringsplichtigen niet in de knel zouden komen met hun inburgeringstermijn.

 • Wat zijn de gevolgen van corona op het inburgeringsonderwijs en de resultaten in de achterliggende periode?
 • Hoe worden negatieve effecten voor deze kwetsbare groep zoveel mogelijk voorkomen?

Antisemitisme
De SGP maakt zich ook zorgen over de toename van antisemitisme in ons land.
In het regeerakkoord werd met ronde woorden gezegd dat voor antisemitisme in onze samenleving geen plaats is. Maar vorig jaar is het aantal antisemitische incidenten in Nederland opnieuw gestegen, dat is onacceptabel.

 • Daarom vraag ik de minister: Zijn we inmiddels actiever als het gaat om het aanpakken van overtredingen?
 • Ik noem het voorbeeld dat beledigende en intimiderende teksten niet werden opgenomen en dat de daders alleen in beeld waren, waardoor de vervolging niet verder komt. Wat doen we hieraan?
 • De Kamer wil dat het kabinet een Nationaal coördinator antisemitismebestrijding aanstelt. We hebben geen tijd te verliezen, wanneer wordt de coördinator nu eindelijk benoemd?