18 november 2020

Infrastructuur en waterschap || Bijdrage Stoffer

Lees hier de bijdrage van Chris Stoffer aan de Begroting Infrastructuur en Waterstaat.

Toen ik begon als Kamerlid heb ik gezegd: verkeersveiligheid is voor mij een speerpunt.De SGP kiest voor bescherming van het leven. Met jaarlijks zeshonderd verkeersdoden en duizenden verkeersslachtoffers kunnen we niet leven. De minister heeft goede stappen gezet, maar de cijfers zijn nog niet positief. Gaat zij ervoor zorgen dat provincies en gemeenten door kunnen stomen met de uitvoeringsprogramma’s om regionale knelpunten aan te pakken en dat hier structureel voldoende geld voor is?

Pakketbezorging heeft een enorme vlucht genomen. Thuisbezorging is steeds vaker gratis. Het kan in woonwijken echter voor overlast en onveilige situaties zorgen. Het zou mij een lief ding waard zijn als bezorging via centrale afhaalpunten de standaard wordt. Goed voor milieu, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Willen de bewindslieden bezien hoe via een minimaal tarief voor thuisbezorging of anderszins de pakketbezorging in goede banen geleid kan worden?

Onderhoud
Het onderhoud van bruggen, viaducten en sluizen blijft zorgen baren.
Vrachtwagenchauffeurs komen te vaak voor onaangename verrassingen te staan. Denk aan de afsluiting van de A44 voor zwaar vrachtverkeer.
Binnenvaartschippers hadden alleen al op de Maas-corridor in de eerste maanden van dit jaar te maken met 140 stremmingen. Tot 2025 is er een budgettekort van 1 miljard euro of nog hoger. En daarnaast nog ruim 1 miljard voor uitgesteld onderhoud. Tegelijkertijd snakt het bedrijfsleven in verband met Corona naar projecten. Ziet de minister mogelijkheden om onderhoud aan sluizen en bruggen naar voren te halen? Gaat de minister zorgen voor meer mankracht bij haar ministerie en bij Rijkswaterstaat om deze inhaalslag te maken?

De bewindslieden hebben voor de periode na 2025 fors gekort op de investeringsruimte door overheveling van budget naar beheer en onderhoud en naar Rijkswaterstaat. Ja, het onderhoudsdomein heeft dat budget nodig.
Maar, hoe gaat het kabinet zorgen voor voldoende investeringsruimte in de toekomst?

Midden- en kleinbedrijf
Onlangs was ik werkbezoek bij een aannemersbedrijf in het mkb.
Ik heb begrepen dat de tendens is om onderhouds- en renovatiecontracten steeds verder op te schalen. Dat maakt deze contracten steeds minder aantrekkelijk voor het mkb. Daar maak ik me wel zorgen over. Hoe zorgt de minister ervoor dat aannemers in het mkb aangehaakt kunnen blijven?
Het kan niet zo zijn dat straks buitenlandse bedrijven orders kapen en onze mkb-ers met lege handen staan.

Groeifonds - Mobiliteitsfonds
De regio Amsterdam heeft een plan gepresenteerd voor het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn en wil graag voor 3 of 4 miljard euro aanspraak maken op het Groeifonds. Dat snap ik, maar het roept bij mij wel vragen op. Klopt het dat dit voorstel door het ministerie van I&W is ingediend in de eerste ronde voor het Groeifonds? Hoe zien de bewindslieden de verhouding tussen het Mobiliteitsfonds en het Groeifonds? Vinden zij het wenselijk dat aan twee tafels met verschillende verdeelsleutels besluiten worden genomen over grote infrastructuurprojecten?

Westerscheldetunnel
Wat in ieder geval niet moet gebeuren is dat Amsterdam 3 miljard krijgt voor een verlengde Noord-Zuid-lijn, terwijl Zeeuwen tol moeten blijven betalen voor hun Noord-Zuid-lijn, de Westerscheldetunnel. Enkele maanden geleden was er afgezien van de coalitiepartijen brede steun voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Zeeuwen hebben tol moeten betalen voor de Zeelandbrug. Ze hebben kaartjes moeten kopen voor de veerdiensten.
En nu tot 2033 tol voor de nieuwe tunnel.  De SGP vindt dat het lang genoeg heeft geduurd. Stel samen met de provincie een plan op om de tunnel veel eerder tolvrij te maken en trek hiervoor als Rijk de portemonnee.

Binnenvaart
De binnenvaart moet door kunnen stomen. Daar hopen we bij het MIRT-debat op terug te komen. Voor nu een vraag over de ligplaatsen. Schippers zien steeds vaker bordjes met ‘verboden aan te meren’ in verband met gebrek aan onderhoud. Terwijl elke ligplaats telt. Er verdwijnen jaarlijks een aantal ligplaatsen, terwijl er heel weinig bijkomen. Wil de minister in beeld brengen hoe het aantal ligplaatsen zich ontwikkeld?

Openbaar Vervoer
Aan het begin van de kabinetsperiode is een SGP/VVD-motie aangenomen voor betere bereikbaarheid van kleinere steden met het OV. Hoe kan het dan dat de intercityverbinding Amersfoort-Amsterdam wordt geschrapt? Wat doet het kabinet voor betere treinverbindingen met kleinere steden? De SGP pleit voor een station bij Barneveld-Noord op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Vanuit Ede helemaal omreizen via Amersfoort om in Apeldoorn te komen, terwijl het spoor er gewoon ligt, moet niet nodig zijn.

Maritieme sector
De Kamer heeft een motie van mijn hand aangenomen waarin de regering gevraagd wordt de maritieme sector zoveel mogelijk te ondersteunen, omdat de sector in zwaar Corona-weer zit. Wil de minister haar best doen om investering in de Rijksrederij naar voren te halen om de sector zo water onder de boot te geven? Wil zij snel duidelijkheid geven over het vlootvervangingsprogramma? Wil zij inzetten op maximale betrokkenheid van het nationale bedrijfsleven, zoals andere Europese lidstaten dat ook doen?

Bio-LNG
Bio-LNG kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van goederenvervoer.Er is nu een tijdelijke regeling, maar die loopt volgend jaar af.
Groot probleem is dat het net als aardgas te maken heeft gekregen met een accijnsverhoging. Dat maakt de businesscase niet gunstig. Wat gaan de bewindslieden doen om ervoor te zorgen dat bio-LNG na 2021 een boost krijgt?

Vervoerarmoede
Huishoudens zien brandstof- en parkeerkosten oplopen, terwijl ze geen geld hebben voor een elektrische auto. Of ze zien zich geconfronteerd met aangescherpte eisen voor milieuzones, terwijl ze geen geld hebben voor een andere auto. Hoe gaan de bewindslieden duurzame vervoersarmoede voorkomen?

Afvalenergiecentrales
Afvalenergiecentrales zijn bij het kabinet de gebeten hond.
Ze kregen een importheffing voor buitenlands afval aan hun broek.
En nu wordt ook een CO2-heffing ingevoerd bovenop de verbrandingsbelasting. Ik vind dit niet fair. In Europa is gewoon nog een tekort aan verbrandingscapaciteit. En we willen niet dat afval gestort wordt.
Ik roep de staatssecretaris op om samen met de sector nog eens goed naar deze stapeling van heffingen te kijken.

Asbest
Voor voortvarende sanering van asbest en asbestdaken is niet alleen een fonds nodig, maar ook ruimte voor innovatieve saneringsmethoden. Anderhalf jaar geleden is al een motie van mijn hand aangenomen die de regering opdraagt ervoor te zorgen dat er ruimte komt voor asbestsanering middels het toepassen van een schuimlaag, de Foamshield-methode.  De onderbouwing lag er. Waarom is dit nog steeds niet geregeld? Het kan toch niet zo zijn dat het kabinet enerzijds graag asbestdaken weg wil hebben, maar anderzijds innovatieve methoden die enorm zouden helpen laat stranden in stroperige administratieve rompslomp? Wanneer komt de goedkeuring?

Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021