Theocratie

De SGP is een democratische partij die een theocratische politiek voorstaat. Dit houdt in dat de SGP een appel doet op iedereen om in politiek beleid en openbaar bestuur de bijbelse waarden en normen te respecteren. Vandaar: bijbels genormeerde politiek. De SGP streeft met overtuiging naar een betere leefbaarheid van de maatschappij waarin alle mensen tot hun recht komen.
De SGP baseert haar visie op het uitgangspunt dat de overheid haar gezag niet ontleent aan het volk, maar aan God de Heere, bij Wie het allerhoogste gezag berust. In de Tien Geboden geeft Hij het juiste onderscheid tussen goed en kwaad, om mensen te beschermen, het samenleven mogelijk te maken en zin en doel aan het leven te geven.
Vaak wordt gedacht dat ‘theocratie’ betekent dat religieuze leiders hun wil aan het volk opleggen. Maar dat is in tegenspraak met het gereformeerde gedachtegoed van de SGP. Met nadruk stelt de SGP dat de overheid mensen niet mag dwingen tot een (christelijk) geloof of tot een (seculiere) levensovertuiging, omdat geloof en dwang elkaar uitsluiten. Democratie en (gereformeerde) theocratie zijn dus geen tegenstelling. In de visie van de SGP duidt democratie het staatsbestel aan, de manier van besturen; theocratie geeft de oriëntatie of gerichtheid aan, namelijk: tot eer van God en het welzijn van ieder mens.
Elke politieke partij draagt een overtuiging of visie uit op wat goed is voor de samenleving. Zo zijn er bijvoorbeeld liberale en socialistische partijen. En zo is de SGP een christelijke partij die staat voor bijbels genormeerde politiek. Want wat goed is voor mens en samenleving verzinnen we niet zelf, maar krijgen we aangereikt vanuit het Woord van God.

Zie ook: DemocratieTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.