Ouderenzorg

Dat steeds meer mensen kunnen genieten van hun ‘oude dag’ is een zegen! Tegelijkertijd geldt dat de ouderdom vaak met gebreken komt. De zorg dient voor hen van topkwaliteit te zijn. Daarbij zijn keuzevrijheid en eigen regie voor de SGP een belangrijk uitgangspunt.

  • Burgers moeten daadwerkelijk kunnen blijven kiezen voor hulp en (cliënt)ondersteuning die aansluit bij hun zorginhoudelijke, godsdienstige, levensbeschouwelijke en culturele wensen. Waar nodig worden gemeenten aangesproken op de verplichting tot het bieden van een divers en bij de vraag passend zorgaanbod.
  • De SGP pleit voor spoedige herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo.
  • De plannen op het gebied van wonen en zorg worden voortvarend uitgevoerd. Er moet een gevarieerd woonaanbod komen van passende woonwormen voor ouderen, zoals ‘knarrenhofjes’ of ‘kangoeroewoningen’ waar ouderen en jongeren samen leven en elkaar ondersteunen.
  • Naast het creëren van nieuwe woonvormen voor ouderen en het passend maken van woningen thuis zijn er de komende jaren ook meer verpleeghuisplekken nodig. Daarom wil de SGP ruimte geven voor groei van het aantal plaatsen in verpleeghuizen. 
  • Er is meer aandacht nodig voor ‘reablement’. Dit betekent dat ouderen moeten worden geholpen om hun fysieke, mentale en sociale functionaliteit te hervinden. 
  • Ouderenprofessionals in de eerste lijn (specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist) en in de tweede lijn (klinisch geriater) kunnen samen met de huisarts een belangrijke rol spelen in de zorg voor ouderen thuis. De SGP wil de positie van deze ouderenzorgverleners versterken.
  • Op de langere termijn is het denkbaar dat de financiering en organisatie van ouderenzorg wordt vereenvoudigd door het aantal zorgwetten te beperken. Op de korte termijn kiest de SGP niet voor een grootscheepse stelselwijziging, maar wel voor het oplossen van de knelpunten tussen de Wmo, Wlz en Zvw. Ook wil de SGP dat gemeenten in samenspraak met lokale woningbouwverenigingen, maatschappelijke organisaties en kerken integraal ouderenbeleid opstellen op het gebied van zorg, ondersteuning en woningbouw.  

Zie voor meer informatie:

Maatschappelijke ondersteuning 
Langdurige zorg

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.