Ondernemerschap

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie. En dan gaat het niet eerst en alleen over grote concerns, maar nog veel meer en vooral over mensen in het midden- en kleinbedrijf, waaronder familiebedrijven die al generaties lang bestaan.

Bedrijven zorgen voor banen. Ze leveren waardevolle producten en diensten. Ze exporteren veel en zorgen zo voor een positieve betalingsbalans. Zonder mensen die risico’s durven te nemen en hard werken, zouden we wel in kunnen pakken. Den Haag en Brussel zouden dat best wel eens meer mogen waarderen! Bijvoorbeeld door minder regeltjes en de regels die wel nodig zijn af te stemmen op de praktijk.

Ons land staat voor allerlei uitdagingen. De bevolking vergrijst. De werkloosheid is nog te hoog. We willen een goede, maar ook betaalbare gezondheidszorg. We moeten energie besparen. Productie moet schoner worden. Willen we al die uitdagingen aan kunnen, dan kan dat niet zonder bedrijven die investeren in de toekomst, in nieuwe technieken en mogelijkheden. De overheid moet deze ondernemers een duwtje in de rug geven.

Minder regels

 • Regeldruk’waakhond’ Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) doet nuttig werk en moet blijven zodat het aantal regels minder wordt.
 • Bouwregels kunnen en moeten soepeler.
 • Kleine bedrijven worden vaak onevenredig getroffen door regels. Zij hebben minder mankracht om papieren in te vullen en controles uit te voeren. Zij moeten, waar mogelijk, onder een lichter regime vallen.
 • Het Ondernemingsdossier moet verder uitgerold worden. Zo hoeven ondernemers voor de verschillende overheidsinstanties niet elke keer weer dezelfde gegevens aan te leveren.
 • Bij aanbestedingen door de overheid worden te vaak onnodige eisen gesteld. Ook worden te vaak opdrachten geclusterd. Kleine(re) bedrijven missen daardoor vaak de boot. Dat kan en moet anders.
 • Barrières voor het inzetten van een stagiair en/of het aannemen van een eerste werknemer moeten worden geslecht.

 Ruggensteun

 • Grote bedrijven laten kleine leveranciers regelmatig veel langer op hun geld wachten dan wettelijk afgesproken is. Die leveranciers durven niet aan de bel te trekken omdat ze bang zijn om hun klant te verliezen. Er moet een wettelijke boeterente komen. Of actie door de mededingingsautoriteit.
 • Overheden moeten zeker op tijd betalen en zich tenminste aan de wettelijke betalingstermijn houden.
 • Franchisenemers moeten het regelmatig afleggen tegen franchisegevers. Zij verdienen een betere bescherming.
 • Andere landen proberen exportfinanciering te maximaliseren. Nederland kan daarbij niet achterblijven, anders komen onze bedrijven op achterstand te staan.
 • Nederlandse scheepswerven moeten concurreren met buitenlandse werven die concurrentieverstorende steun krijgen. Nederland dient zich in te zetten voor een gelijk speelveld. De garantieregeling scheepsbouw moet daarom gecontinueerd worden.
 • De nuttige en nodige regeling Veiligheid Kleine Bedrijven moet blijven.
 • Nieuwe vormen van kredietverstrekking voor bedrijven, zoals kredietunies en crowdfunding, verdienen steun.
 • Het Rijk moet ook oog hebben voor regionale bedrijvigheid en regionale structuurversterking, zoals het noorden: Groningen, Friesland en Drenthe. Daar hoort óeen bijdrage bij aan bijvoorbeeld het actieprogramma ‘Zeeland in stroomversnelling’.

 Belastingen

 • Ondernemersfaciliteiten blijven onverkort beschikbaar voor startende ondernemers. Na een periode van vijf jaar worden deze meer in lijn gebracht met de belastingdruk voor werknemers, rekening houdend met de extra risico’s van ondernemers.
 • Ondernemersregelingen moeten regelmatig kritisch geëvalueerd worden op effectiviteit, perverse prikkels en onbedoelde neveneffecten.
 • Het aantal uitzonderingen op belastingafdracht dient te worden verminderd. Het tarief van de vennootschapsbelasting kan dan vervolgens budgettair neutraal verlaagd worden.
 • De belasting op vreemd en eigen vermogen moet meer gelijk worden getrokken.
 • Ondernemers in (tijdelijke) moeilijkheden moeten de keus hebben om te kiezen voor een voorwaartse of een achterwaartse verliesverrekening. Dit is in het bijzonder belangrijk voor de landbouwsector.

De SGP zet ook in op innovatie. Zie InnovatieTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.