Omgevingswet

Of je nu als burger een huis wilt bouwen, of als waterschap een dijk wilt versterken je hebt te maken met tientallen wetten. Dat kost tijd. Het lijkt weinig bewegingsruimte te geven. De afvinklijstjes maken je tureluurs. Het stelsel van regels op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu gaat daarom op de schop. De nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2024 ingaat, moet zorgen voor minder loketten, minder los zand, meer oog en ruimte voor goede ideeën van burgers en bedrijven, meer samenwerking, en snellere procedures. De SGP vindt dat een goede zaak. Bij de invoering van de Omgevingswet gaat het ook om een verandering van werkwijze, van mentaliteit: een integrale benadering, faciliteren, vooruit kijken en vroegtijdige
samenwerking. Ook is een goed functionerend digitaal stelsel nodig. Dit is een grote opgave en vergt na invoering nog veel werk en hoofdbrekens.

Let wel: de Omgevingswet moet onze leefomgeving en gezondheid blijven beschermen en het werken aan maatschappelijke opgaven, zoals het voorkomen van wateroverlast, faciliteren en stimuleren.

En verder:

  • De Omgevingswet mag geen vrijbrief zijn voor centrale overheden om lokaal beleid te dicteren. Als Rijk en provincies omgevingswaarden vaststellen, moeten zij decentrale overheden in staat stellen deze omgevingswaarden te halen. Provincies en gemeenten zijn geen uitvoeringsorganisaties van het Rijk.
  • Gemeenten en provincies moeten extra budget krijgen voor goede invoering van de Omgevingswet.
  • De watertoets moet beter juridisch verankerd worden. Woningbouw in een laaggelegen gebied dat kwetsbaar is voor overstromingen en stortbuien kun je beter voorkomen, dan repareren.
  • Ruimtelijke claims, meer of minder hard, tasten de rechtszekerheid van burgers en grondeigenaren aan. Bij planvorming in een lange termijn aanpak is het ongewenst om allerlei kaartjes te publiceren (denk aan de beruchte ‘stikstofkaart’). Onnodige planschade en aantasting van de rechtszekerheid moet voorkomen worden. Dat vraagt zorgvuldige procedures en communicatie.

Zie ook: Ruimtelijke ordeningTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.