Mestbeleid

De veehouderij produceert meer mest dan ze op eigen (gras- en mais)land kwijt kan. Akkerbouwers hebben juist mest nodig. Desondanks hebben we op nationaal niveau een overschot. Door mestverwerking en export wordt dit overschot buiten de Nederlandse landbouw afgezet. De SGP zet met name in op ruimte voor de afzet van dierlijke mest (in plaats van kunstmest) op Nederlandse landbouwgrond, maar wel zo dat de waterkwaliteit erop vooruit gaat in plaats van achteruit.

  • Het mestbeleid moet meer gebiedsgericht worden op basis van metingen van de waterkwaliteit in het betrokken gebied, zodat recht gedaan kan worden aan de diversiteit van de problemen met de waterkwaliteit.
  • In het mest- en emissiebeleid moet gekozen worden voor twee sporen: boeren kunnen kiezen voor óf eenvoudige regels en begrensde bemestings- en milieuruimte, óf voor maatwerk op basis van doelvoorschriften, dus met een afrekenbare stoffenbalans, lokale waterkwaliteit- en bodemmetingen, emissiemetingen, een certificeringssysteem en opbrengstafhankelijke bemesting.
  • Uitmergeling van de bodem willen we niet. Bedrijven met hoge gewasopbrengsten verdienen meer ruimte om mest uit te rijden.
  • Meer organische stof is goed voor bodemvruchtbaarheid en bodemleven. Vaste, stapelbare mest moet (net als compost) een fosfaatvrije voet krijgen en het hele jaar door uitgereden kunnen worden. Ook weide- en akkervogels profiteren daarvan.
  • Gebruiksnormen mogen in ieder geval niet aangescherpt worden.
  • Voor het beter sluiten van kringlopen is regionale samenwerking nodig. Zo moet het voor veehouders en akkerbouwers eenvoudiger worden om een gezamenlijke mestboekhouding te voeren.
  • Veehouders mogen niet verplicht worden om mest die ze op eigen land uit kunnen rijden, af te voeren.
  • Dierlijke mestproducten die kunnen dienen als kunstmestvervanging moeten meer gebruikt kunnen worden.
  • Eendimensionale normen voor onder meer het uitrijden van mest gaan voorbij aan het integrale karakter van het landbouwsysteem. Er moet meer aandacht komen voor het belang van mestkwaliteit, voerkwaliteit en bodembiologie, en de invloed van het beleid hierop.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.