Immigratiebeleid

Nederland is in de geschiedenis een vluchthaven gebleken voor mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn, omdat hun leven daar niet veilig was. Ons land heeft royaal bescherming geboden aan vreemdelingen die zich hier vanwege geweld of onderdrukking hebben gemeld. Dat moet zo blijven. De christelijke barmhartigheid vereist dat we aan vreemdelingen in nood onderdak bieden. Dat geldt wel heel bijzonder voor hen die vanwege het geloof vervolgd worden. Uiteraard moeten we misbruik van de asielmogelijkheden bestrijden.

Ons land is klein en dichtbevolkt. De mogelijkheden om (economische) migranten op te vangen zijn dus beperkt. Daarom moeten we de toestroom van kansarme migranten beperken. Wat dat betreft, zijn uit het verleden teveel slechte voorbeelden bekend, vooral op het gebied van gezinsmigratie. Het gebruik van sociale zekerheidsregelingen door deze migranten is vaak hoog. We moeten daarom eisen stellen aan migranten om hun kansen op een actieve deelname aan onze samenleving te vergroten.

Concreet:

  • De Europese richtlijn voor gezinshereniging moet worden aangepast, zodat Nederland strengere eisen kan stellen het inkomen en de leeftijd van migranten.
  • Zolang het geregistreerd partnerschap in Nederland een erkende relatievorm is, moet gezinshereniging alleen mogelijk zijn wanneer er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
  • Nederland spoort andere Europese landen aan om een gelijk aandeel te nemen in het hervestigingsbeleid.
  • Er moet harder gewerkt worden aan gezamenlijke Europese normen voor toelating en ondersteuning van immigratiediensten.
  • Het indienen van herhaalde aanvragen om terugkeer moet worden voorkomen door een deadline te stellen waarop bezwaren kunnen worden aangedragen.
  • Gegevensbestanden van instanties die te maken hebben met migranten en asielzoekers moeten gekoppeld worden.
  • Mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst moeten vergroot worden.
  • Asielbeleid is erop gericht de echte vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen. Het is een kwestie van behoorlijk bestuur dat asielprocedures binnen redelijke termijnen worden afgehandeld.
  • Er wordt een experiment gedaan met een brede adviescommissie die de minister adviseert over schrijnende asielzaken. Maatschappelijke verworteling van de asielzoeker wordt in de beoordeling meegenomen, maar is geen zelfstandig criterium voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.