Huurbeleid

De woningmarkt is in de afgelopen jaren grondig ‘verbouwd’. Die verbouwingen waren hard nodig, zowel in de sector huren als kopen. Het uitgangspunt blijft dat eigenwoningbezit wordt bevorderd. De sociale huursector dient zich te richten op lagere (midden)inkomens.

Daarnaast zijn er diverse maatregelen genomen om te bevorderen dat sociale huurwoningen zoveel mogelijk bewoond worden door huurders waarvan het inkomen passend is bij die woningen. Onnodig beroep op de huurtoeslag kan hierdoor worden voorkomen.

Een grote uitdaging is voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen. Belemmeringen voor de bouw moeten zoveel mogelijk worden weggenomen.

Het is belangrijk dat het vertrouwen in de woningmarkt voorlopig niet wordt geschaad door een opeenstapeling van weer nieuwe maatregelen. Het is de komende jaren nu vooral aan gemeenten, corporaties en andere investeerders om te zoeken naar passende oplossingen, rekening houdend met het feit dat de woningmarkt per regio verschilt.

Concreet:

- Het bouwen van huurwoningen voor de middeninkomens verdient extra aandacht. Met name particuliere investeerders moeten hiertoe extra gestimuleerd worden.

- Wanneer het inkomen veel hoger wordt dan voor toegang tot de sociale huursector toegestaan is, kan een extra huurverhoging opgelegd worden.

- Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van sociale huurwoningen verder onder druk komt te staan, moet het mogelijk zijn om houders van een verblijfsvergunning – voor zover passend bij hun situatie - te huisvesten in onzelfstandige woonruimten.

- De toegang tot de sociale huursector en het recht op huurtoeslag wordt bepaald op basis van het besteedbaar inkomen, niet het bruto-inkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat verschillen in belastingdruk tot onrechtvaardige resultaten leiden.

- Het is belangrijk dat de huurregelgeving evenwichtig is. Er moeten voldoende mogelijkheden voor tijdelijke contracten zijn. Als de huurbescherming door het verstrijken van de termijn nu eenmaal vervalt, moeten huurders bijvoorbeeld niet onnodig in onzekerheid gehouden worden door verhuurders.

- Huurders betalen momenteel niet direct, maar indirect de onroerendezaakbelasting (ozb). De SGP houdt dit ongewijzigd.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.