Grondwet en grondrechten

Veel Nederlandse wetten en regels zijn geworteld in Bijbelse waarden en normen. Denk aan de rechtstaat. Of aan het bestraffen van moord, doodslag en diefstal. Denk ook aan de christelijke feestdagen of de eed. De wetgeving rond het huwelijk en het verbod op polygamie. Dat de kerk en de staat onderscheiden taken hebben. Of de notie dat je op zondag in principe niet hoeft te werken. En het randschrift ‘God zij met ons’ op de euro’s. Deze noties zijn het dubbel en dwars waard om verdedigd te worden. Daarom neemt de SGP stelling tegenover degenen die, vanuit hun eigen ideologie of religie, alle sporen van het christelijk geloof in onze wetgeving willen uitwissen of (nationale) islamitische feestdagen willen erkennen.

Algemeen

 • De Grondwet wint aan waarde als in een voorafgaande preambule verwezen wordt naar de christelijke waarden en het ontstaan van de Nederlandse natie.
 • De formule ‘bij de gratie Gods’ boven wetten willen we graag behouden. Het is een waardevolle erkenning van de afhankelijkheid van de overheid van Gods zegen.
 • De christelijke eed en ambtsgebeden moeten in ere worden gehouden.
 • De bescherming van het menselijk leven wordt in de Grondwet gewaarborgd, ook voor ongeboren kinderen.

Gelijke behandeling

 • Dat de overheid gelijke gevallen gelijk behandelt spreekt voor zich. Dat betekent niet dat de overheid ongelijke gevallen (goed en kwaad) gelijk moet behandelen Ook is het gelijkheidsbeginsel geen mal waar alles en iedereen in geperst moet worden, zeker als het gaat om de doorwerking in alle onderlinge verhoudingen tussen burgers.
 • Nederland heeft geen behoefte aan extra Europese of andere internationale richtlijnen waarin het gelijkheidsbeginsel de boventoon voert en geen recht wordt gedaan aan wezenlijke verschillen.
 • De eenzijdige Algemene wet gelijke behandeling wordt vervangen door een Algemene wet grondrechtelijke vrijheden. Daarin moeten de klassieke grondrechten meer gewicht krijgen ten opzichte van gelijke behandeling. Vrijheid van godsdienst
 • Kerken moeten vrij zijn om zich naar eigen overtuiging te organiseren. Aan die positie en organisatievrijheid mag niet worden getornd.
 • Tegen het radicaal islamitische gedachtegoed moet stevig opgetreden worden. Die strijd mag echter niet aangegrepen worden om de organisatievrijheid van kerken te beknotten.
 • Uitwisseling van adresgegevens tussen overheid en kerken draagt bij aan de participatiesamenleving en het tegengaan van bijvoorbeeld vereenzaming bij ouderen. Laat dat zo blijven.
 • Gewetensvrijheid is een kostbaar goed. Trouwambtenaren of andere beroepsgroepen mogen hun door het christelijk geloof gestempelde geweten volgen, zonder dat dit consequenties heeft voor hun beroepskeuze of baanbehoud.

Vrijheid van meningsuiting

 • Vrijheid van meningsuiting is geen recht op kwetsen en daarom nooit onbegrensd. Naast bestaande inperkingen voor bijvoorbeeld smaad of opruiing, dient ook de lastering van Gods Naam weer strafbaar te worden.
 • Het verbod op majesteitsschennis blijft behouden. Vanwege de bijzondere positie van het staatshoofd is een afzonderlijke strafbaarstelling gerechtvaardigd. De hierover bestaande wettelijke regelingen moeten behouden blijven.

Vrijheid van onderwijs

 • Scholen en andere instellingen op een levensbeschouwelijke grondslag moeten de ruimte hebben hun eigen benoemings- en toelatingsbeleid te voeren.
 • De kerndoelen moeten niet langer de multiculturele samenleving verheerlijken, maar recht doen aan de christelijke waarden die onze beschaving hebben gevormd.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.