Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De SGP is van mening dat mensen met psychische beperkingen recht hebben op een zo volwaardig mogelijk leven en een zo volwaardig mogelijke participatie in de samenleving. Voor veel cliënten van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) geldt dat er sprake is van een veelal langdurige en soms zelfs levenslange zorgbehoefte op alle levensgebieden (school, werk, thuis, vrije tijd) die gedurende het leven kan variëren qua intensiteit en benodigde inzet van zorg of dienstverlening (behandeling, ondersteuning). De SGP pleit dan ook voor een integrale benadering van de benodigde zorg en niet een versnippering ervan over uiteenlopende domeinen, sectoren en stelsels.

Concreet:

  • De ggz kampt al jaren met hardnekkige wachtlijsten. Met prioriteit moet worden ingezet oppassende begeleiding en behandeling voor mensen met ernstige psychische problemen.
  • De SGP wil inzetten op vereenvoudige financiering van de ggz.
  • Er moeten op regionaal niveau afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute ggz en de financiering daarvan.
  • Op regionaal niveau moet er een doorzettingsmacht komen voor complexe zorgvragen. Voor zorgvragen die regio-overstijgend zijn, moet landelijke coördinatie komen.
  • De SGP wil een Deltaplan mentale gezondheid om de veerkracht (met name van jongeren) te versterken.
  • Zelfmoordpreventie is niet alleen de verantwoordelijkheid van de minister van VWS, maar vraagt om een kabinetsbrede aanpak. Er worden daarom (financiële) afspraken gemaakt tussen verschillende ministeries om suïcide tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan effectieve aanpassingen in de openbare ruimte. 
  • Er komt een crisisinterventiedienst die bij een suïcide ter plaatse psychsociale hulp biedt aan nabestaanden, omstanders en hulpverleners. Zo’n organisatie kan ook in andere situaties optreden, zoals bij een ernstig misdrijf of aanslag.
  • De toename van het aantal incidenten met verwarde personen baart zorgen. De (bekostiging van de) zorg voor verwarde personen moet minder versnipperd. Ook wil de SGP dat er meer kennis over verward gedrag komt bij de (meldkamer van de) politie. Er is meer kennis nodig, bijvoorbeeld bij sociale wijkteams. GGZ-professionals moeten zichtbaar zijn in de wijk. Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.