Energiebesparing

Goed rentmeesterschap begint met het besparen van energie. Daar kan nog veel meer aan worden gedaan. Energie die je bespaart hoeft niet te worden opgewekt, zo eenvoudig is dat. Het inperken van de miljarden kuubs gas die  in de winter gebruikt worden voor verwarming van gebouwen verdient daarbij de hoogste prioriteit: het is snel terugverdiend en ontlast Groningen.

Concreet:

  • Samen met woningcorporaties moeten huizen en bedrijfspanden zuiniger gemaakt worden. Ook in de industrie- en transportsector kunnen en moeten slagen gemaakt worden.
  • De regelgeving moet commerciële verhuurders stimuleren om ook energiebesparende maatregelen te treffen in onzelfstandige woonruimte, zoals studentenkamers.
  • De overheid moet investeren in een tenderregeling voor grootschalige besparingsprojecten.
  • De leningsvoorwaarden van energiebesparingsfondsen moeten versoepeld worden.
  • De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector moet verlengd en verruimd worden.
  • Er moeten hypotheekvormen komen die energiebesparing stimuleren, grootschalige ‘nul op de meter’-projecten en lease- en leenregelingen voor inzet van duurzame installaties, zoals warmtepompen.
  • Aanleg van warmte/koude-netten kan een goede aanvulling zijn op verduurzaming van gebouwen in stadswijken.
  • Evenals bij het gasnet, gaat iedereen meebetalen aan de aanleg van grootschalige warmtenetten. Er komt geen aansluitplicht.
  • Het huidige ondersteuningsprogramma Energie van gemeenten wordt opgeplust.
  • Er komen lokale energiecoöperaties. Het Rijk geeft daarbij een zetje door geld uit te trekken voor het opstarten van deze coöperaties.
  • De bekostigingsstructuur voor schoolgebouwen moet investeringen in energiebesparing stimuleren.
  • Er komt een belasting op het grootschalig lozen van restwarmte.
  • Het investeren in energiebesparende maatregelen wordt aantrekkelijker gemaakt, in het bijzonder voor huishoudens met lagere inkomens. Bijvoorbeeld door te zorgen voor meer laagrentende leningen en investeringssubsidies.
  • Wat ook helpt: kopers die binnen een jaar aantoonbaar en aanmerkelijk investeren in energiebesparende maatregelen moeten overdrachtsbelasting terug kunnen vorderen.   
  • Gemeenten kunnen energiecoaches inzetten om huishoudens met lage inkomens gratis te adviseren over eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Heel effectief, en het mes snijdt aan twee kanten! Dit verdient een stimulans.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.