Democratie

Winston Churchill vond dat democratie de minst slechte is van alle regeringsvormen tot nu toe. De SGP valt hem daarin bij. Volksinvloed is bij de uitoefening van het overheidsgezag een goede zaak. Maar het principe van volkssoevereiniteit wijst de SGP af, omdat de overheid haar gezag niet aan het volk ontleent, maar van God ontvangt.

De SGP hecht veel waarde aan de procedures en regels die zijn vastgesteld om tot een democratisch gelegitimeerde besluitvorming te komen. De rechtsstaat is daarbij van groot belang, omdat deze de grondrechten, zoals het recht op vrijheid van geloof, geweten, vereniging en onderwijs waarborgt en willekeur in het overheidsbeleid tegengaat.

In een democratische rechtsstaat als de onze bepalen de regering en het parlement in overleg hoe binnen de Grondwettelijke kaders de onderlinge constitutionele verhoudingen zijn. Tweede Kamer en Eerste Kamer hebben daarom een waakhondfunctie om de vrijheden van de burgers te waarborgen en inbreuken op de Nederlandse soevereiniteit te voorkomen.

De SGP is voor een stelsel van evenredige vertegenwoordiging waardoor alle meningen in het parlement kunnen worden verwoord. Politieke partijen hebben hierin een belangrijke functie. Wijziging van het kiesstelsel door bijvoorbeeld het invoeren van een kiesdrempel of het tegengaan van lijstverbindingen ondergraaft het goed functioneren van onze democratie.

Een democratisch bestuur is niet neutraal. Want bij het bepalen van beleid en vaststellen van wetgeving spelen overtuigingen en geloofsopvattingen altijd een rol. Zie de felheid waarmee sommigen aan het politieke debat deelnemen. Elke politicus maakt keuzes gebaseerd op een ethisch oordeel over wat goed of wat verkeerd is voor de samenleving.

  • De Nederlandse soevereiniteit moet worden versterkt. De SGP wil geen extra bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie of andere internationale organen. Verdragen die nationale bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie mogen alleen met tweederde meerderheid door het parlement worden aangenomen (initiatiefwet-Van der Staaij).
  • Het zou goed zijn als Tweede Kamer en Eerste Kamer eerder en beter betrokken worden bij de opstelling van verdragen met bepalingen die voor iedereen (rechtstreeks) gelden. Zulke verdragen mogen niet langer stilzwijgend worden goedgekeurd.
  • Als internationale verdragen naar letter of geest strijden met de Nederlandse Grondwet, hoort eerst de Grondwet aangepast te worden. Is daar geen steun voor, dan treedt zo’n verdrag niet in werking.
  • De Eerste Kamer heeft bewezen een belangrijke rol te hebben als kamer van heroverweging en rem op de waan van de dag. Voorstellen die afbreuk doen aan het functioneren van de Senaat verdienen daarom geen steun. De SGP heeft geen enkele behoefte aan een Staatscommissie hierover.
  • Referenda passen niet in een stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers. Bovendien scheppen ze meer verwarring dan helderheid. 
  • De SGP is voor een stelsel van evenredige vertegenwoordiging waardoor alle meningen in het parlement kunnen worden verwoord. Politieke partijen hebben hierin een belangrijke functie. Wijziging van het kiesstelsel door bijvoorbeeld het invoeren van een kiesdrempel of het tegengaan van lijstverbindingen ondergraaft het goed functioneren van onze democratie.
  • De feitelijke zittingstermijn van de Tweede Kamer dient als regel vier jaar te zijn. Na een kabinetscrisis moet daarom eerst gekeken worden of op basis van de bestaande uitslag een nieuw kabinet te vormen is.
  • Het stemrecht in Nederland moet weer direct gekoppeld worden aan het Nederlands staatsburgerschap. Daarmee komt het stemrecht voor niet-Nederlanders op lokaal niveau te vervallen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.