Binnenvaart

Vervoer over water is relatief goedkoop en schoon, zeker in een land dat doorsneden wordt door talloze waterwegen. Dat pleit ervoor om meer containers over water te transporteren, en minder over de weg. Bovendien vermindert het de filedruk. Neem de A15, met veel vrachtwagens en regelmatig files. Daarnaast ligt de Merwede, met gestaag opstomende binnenvaartschepen en tientallen procenten onbenutte transportcapaciteit. Een binnenvaartschip kan evenveel lading meenemen als tientallen zo niet honderden vrachtwagens. Goederenvervoer over water is daarom favoriet bij de SGP.

Concrete voorstellen:

  • De modal shift komt maar niet van de grond. De verhoudingen weg-spoor-binnenvaart zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Het Rijk moet samenwerking stimuleren: tussen kleinere verladers en vervoerders, tussen spoorvervoerders die nog te veel vanuit het systeem en niet vanuit de klant denken, en verladers. Ladingstromen moeten worden gebundeld waardoor meer goederen geheel of gedeeltelijk over het water of het spoor vervoerd kunnen worden.
  • Helaas is het aantal kleine binnenvaartschepen het afgelopen decennium met een derde afgenomen. Zorgelijk, omdat juist deze schepen in de haarvaten van het watersysteem kunnen komen en zo een hele goede bijdrage kunnen leveren aan de modal shift. Nederland moet zich hard maken voor een hardheidsclausule voor internationale emissie- en geluidseisen, zodat kleine binnenvaartschepen door kunnen varen. 
  • Een betrouwbare binnenvaart staat of valt met een goed vaarwegennet. Storingen bij bruggen en sluizen vanwege onder meer slecht onderhoud zorgen te vaak voor oponthoud. Daarom dient achterstallig onderhoud te worden uitgevoerd en is juist preventief onderhoud nodig. Ook moeten capaciteitsknelpunten, zoals bij de Volkeraksluizen en bij Grave, aangepakt worden.
  • Overheden moeten ervoor zorgen dat de bediening van bruggen en sluizen beter op elkaar wordt afgestemd wordt. Ook is voldoende personeel voor deze bediening nodig.
  • Nieuwe radarsystemen nemen schippers veel werk uit handen. De bemanningsregels houden daar nog geen rekening mee. De SGP zet in op aanpassing van deze regels.Het Rijk moet in samenwerking met gemeenten zorgen voor voldoende laad- en loskades en ligplaatsen.
  • Het Rijk moet verduurzaming van de binnenvaartvloot structureel stimuleren. Dat kan onder meer door vervanging van motoren te subsidiëren, door de aanleg van bunkerplaatsen voor duurzame brandstoffen en stroom te ondersteunen en door te investeren in projecten rond de aansluiting van spoor- en wegvervoer op binnenvaart (‘modal shift’) en het real-time meten van de diepte van vaarwegen .
  • Het beleid moet ruimte bieden voor beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen door andere maatregelen dan alleen de dure vervanging van scheepsmotoren.
  • Er moeten voldoende ontgassingsinstallaties beschikbaar komen. Het helpt als de afgevangen en verwerkte gassen niet langer als afvalproduct bestempeld worden.
  • Het mededingingsbeleid moet schippers meer ruimte geven voor samenwerking met elkaar om zo een vuist te kunnen maken richting verladers.
  • De toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport, is streng. In het boetebeleid wordt weinig rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden. Dat moet anders.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.