Bijstand

Hoewel werken belangrijk is, staat de SGP ook pal voor mensen die om wat voor reden dan ook niet kunnen werken. Vanuit Bijbelse naastenliefde dient de overheid een schild voor hen te zijn. Als werken echt niet meer gaat, willen we - aanvullend op de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden - zorg dragen voor een goed sociaal vangnet voor hen die desondanks toch uit de boot dreigen te vallen. De SGP wenst dit principe ook in economisch mindere tijden te handhaven.

Concreet:

  • Schuldhulpverlening is een taak die gemeenten goed moeten behartigen wanneer burgers vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Voorkomen is echter beter dan genezen. Daarom ligt hier ook in preventieve zin een belangrijk aandachtsgebied.
  • Het niet-gebruik van tegemoetkomingen wordt teruggedrongen. Dat voorkomt dat mensen in armoede leven, terwijl dat niet hoeft. Mensen worden daarvoor actief benaderd.
  • Degenen die terecht gebruik maken van de sociale zekerheid moeten dat natuurlijk kunnen blijven doen. Juist om hun positie te beschermen is een harde aanpak nodig van misbruik van sociale zekerheid. Er wordt verder geïnvesteerd in digitale opsporing via koppeling van databestanden en in een actief opsporings- en terugvorderbeleid. Wie misbruik maakt van de regelingen moet passend gestraft worden en dient onterecht ontvangen bedragen terug te betalen.
  • Bij gebleken onwil om te gaan werken, moet niet worden geschroomd om op de uitkering te korten.
  • Om te bevorderen dat bijstandsgerechtigden aan het werk gaan, bijvoorbeeld door een onderneming te starten, is het tijdelijk mogelijk een deel van de inkomsten te behouden.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.