ANBI

SGP-Internationaal is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hier treft u het voor SGP Internationaal ingevuld standaardformulier ANBI Belastingdienst aan.


Naam van de instelling:

SGP-Internationaal – stichting van de Staatkundig Gereformeerde Partij voor internationale samenwerking en vorming (SGP-I)

RSIN nummer: 807310931
KvK-nummer: 41149229

Contactgegevens:

SGP-Internationaal
Dinkel 7
3068 HB Rotterdam
internationaal@sgp.nl

Hoofddoel van SGP-Internationaal

SGP-Internationaal wil door middel van haar activiteiten internationaal bijdragen aan de realisatie van een Bijbels genormeerde, staatkundig-gereformeerde visie op samenleving en politiek.

Subdoelen

  • Het ondersteunen en ontwikkelen van christelijke groeperingen en politieke partijen in het buitenland die de SGP als haar geestverwanten ziet.
  • Het bevorderen van de doordenking en het uitdragen van Bijbelse beginselen ten aanzien van politieke en maatschappelijke vraagstukken door geestverwante groeperingen en partijen.
  • Het vormen en onderhouden van een internationaal netwerk van christelijke groeperingen en politieke partijen.
  • De SGP achterban bewustmaken van het belang van onze internationale activiteiten

Inkomsten

SGP-Internationaal ontvangt diverse subsidies vanuit de Nederlandse overheid. Allereerst ontvangt SGP-Internationaal een basisbudget vanuit de Wet Financiering Politieke Partijen (WFPP). Het geld uit dit budget is weliswaar niet geoormerkt, maar moet besteed worden in de geest van de Matra- en Shiraka-programma’s. Daarnaast ontvangt SGP-Internationaal geld uit de Matra- en Shiraka-programma’s van de Nederlandse overheid. Het NFRP-Matra-programma richt zich op (potentiële) kandidaat-lidstaten en de landen van het Oostelijk Partnerschap. Het NFRP-Shiraka-programma is bedoeld ter ondersteuning van democratische verandering in de Arabische regio, uitgezonderd Jemen en de Palestijnse gebieden.

Beheer en besteding van het vermogen

SGP-I heeft geen eigen vermogen. De subsidies die SGP-I jaarlijks aanvraagt en ontvangt worden direct besteed aan de projecten die SGP-I in het jaarplan heeft opgenomen.

Activiteiten

De activiteiten van SGP-Internationaal vallen ruwweg uiteen in twee categorieën: vormingsactiviteiten en netwerkactiviteiten. De vormingsactiviteiten komen voort uit de door de overheid beschikbaar gestelde subsidies voor Matra- en Shiraka-landen. Daarnaast wenst SGP-Internationaal een wereldwijd internationaal netwerk op te bouwen van gelijkgezinde, christelijke organisaties, groepen en partijen om zo internationaal bij te dragen aan en zelf geïnspireerd te worden voor een Bijbelse visie op samenleving en politiek.
Voor de vormingsactiviteiten dienen partners uit de doellanden van SGP-I ieder jaar een projectvoorstel in. SGP-I beoordeelt deze voorstellen en dient een subsidieaanvraag in voor de voorstellen die voldoen aan de subsidie eisen en doelstellingen van SGP-I.

Bestuur:

Dhr. Dr. H.F. Massink (voorzitter)
Dhr. H. Waterman (penningmeester)
Dhr. L. van de Weerd (secretaris)
Dhr. M. Slingerland MA (lid)

Beloningsbeleid voor de beleidsbepalers

De bestuursleden mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Beloningsbeleid voor het personeel

De salariëring van het personeel vindt plaats volgens de regels van de CAO Rijk.

Jaarverslag:

U kunt hier het SGP Jaarverslag downloaden.

Financiële verantwoording:

Zie hier de jaarrekening van 2023.

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.