9 februari 2021

Hoe zet de SGP zich in voor... studenten

 

Ben jij (aankomend) student en ben je benieuwd hoe de SGP over zaken betreffende het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) denkt? Download hier de infographic of lees even de onderstaande tekst door.

Prestatiedruk

De prestatiedruk en de werkdruk in het hoger onderwijs zijn onverminderd hoog. Door de enorme toename van het aantal studenten in de afgelopen decennia komen zowel de kwaliteit van het onderwijs als de persoonlijke begeleiding van studenten in de knel. De SGP wil daarom inzetten op zo snel mogelijk instellingen meer ruimte geven om studenten fysiek onderwijs te laten volgen. Daarnaast wil de SGP de groep die het zwaarst getroffen is, de middeninkomens, helpen door de herinvoering van de basisbeurs. Ten slotte pleiten wij voor maatwerk in het bsa (bindend studie advies) en een soepele beoordeling van studenten vanwege de langdurige beperkingen.

Basisbeurs

Het huidige leenstelsel schiet overduidelijk tekort en legt met name een zware druk op de studenten van wie de ouders een middeninkomen hebben. Ook voor middeninkomens moet er door middel van royale uitbreiding van de aanvullende beurs weer een basisbeurs als gift komen, zodat studenten minder financiële stress ondervinden. Het is onwenselijk dat een schuldengeneratie opgroeit. Studenten die onder het huidige leenstelsel vallen moeten daarom bij invoering van een ruimhartiger stelsel een tegemoetkoming ontvangen.

Nederlandse taal

De overheid moet waarborgen dat er een toegankelijk aanbod is van voldoende opleidingen in de Nederlandse taal en literatuur. Daarnaast dient Engels in het hoger onderwijs alleen dán de voertaal te zijn als studenten daarmee méér gebaat zijn dan met het Nederlands en dient niet alleen ingezet te worden als concurrentiemiddel in de slag om studenten. De (schriftelijke) taalvaardigheid in het Nederlands mag niet lijden onder het gebruik van het Engels.

Onderwijs

De SGP vindt dat het onderwijs beter moet aansluiten op de persoonlijke situatie van de student. Daarom vindt de SGP dat bedrijven een betere ondersteuning verdienen bij het aanbieden en organiseren van stages voor studenten. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden om te betalen per studiepunt, met name voor hen die in deeltijd studeren, en rekening houden met coronavertraging. Ook moet er een persoonlijk scholingsbudget komen voor MBO-studenten waarmee zij zich na hun opleiding gemakkelijker kunnen bijscholen.

Meer weten? Download hier het verkiezingsprogramma van de SGP.