11 januari 2021

Vragen over het Natura 2000 beleid

'Hoe kan het dat er nauwelijks verband zit tussen de gemeten ammoniakconcentraties in Natura 2000 gebieden en de berekende stikstofdeposities op die plek?’ Het is een van de vraagtekens van Nico Gerrits op Foodlog. Opvallend is verder dat de juristen Backes en Kajaan stellen dat van het Europese Hof van Justitie minder habitats en soorten in een bepaald gebied juridisch beschermd hoeven te worden dan de Europese Commissie en Nederland doen voorkomen. De SGP heeft deze en andere vragen voorgelegd aan minister Schouten.

  1. Heeft u kennisgenomen van het Foodlog artikel over het stikstofbeleid1?
  2. Is de veronderstelling juist dat de omgevingswaarden zoals voorgesteld in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering betrekking hebben het totale in Natura 2000 gebieden aanwezige areaal van stikstofgevoelige habitattypen?
  3. Kunt u precies duidelijk maken wat de verschillen zijn tussen de gegevens zoals genoemd in de verschillende onderdelen van het Standaard Data Formulier enerzijds en in de nationale gebiedsrapportages en de nationale Artikel 17-rapportages op grond van de Habitatrichtlijn anderzijds?
  4. Hoe verhouden de Standaard Data Formulieren en de wijzigingen daarvan zich tot de Artikel 17-rapportages?
  5. Is de veronderstelling juist dat modelberekeningen voor het bepalen van de nationale kritische depositiewaarden uitgevoerd zijn op het niveau van afzonderlijke plantenassociaties en dat bij opschaling naar het niveau van een habitattype sprake is van grote onzekerheden?
  6. Hoe waardeert u de analyse dat de correlatie tussen de lokale gemeten ammoniakconcentratie en de berekende omvang van de stikstofdepositie lijkt te ontbreken?
  7. Heeft u ook kennisgenomen van de analyse van Backes en Kaajan in het Arcadis rapport ‘Doorlichting Natura 2000 gebieden’2?
  8. Hoe waardeert u de stelling van Backes en Kaajan dat het arrest Holohan van het Europese Hof van Justitie (18 november 2018, Brian Holoha e.a., ECLI:EU:C:2018:883) erop wijst dat in lijn met de wettekst, de doelstellingen en de innerlijke samenhang van de wettelijke bepalingen het beschermingsregime van Natura 2000-gebieden zich niet perse uitstrekt tot iedere soort die en ieder habitattype dat in meer dan verwaarloosbare omvang of oppervlakte in een gebied aanwezig is en dat dit arrest pleit ‘voor het (in beginsel) niet hoeven te beschermen van soorten en habitattypen die geen aanleiding waren voor de selectie van het gebied, maar daar slechts voorkomen’, in weerwil van de stellingname van de Europese Commissie en de Nederlandse regering?
  9. Hoe waardeert u het feit dat Frankrijk, Duitsland en Ierland hun beschermingsregime wel beperken tot de habitattypen en soorten die de aanleiding vormden voor het selecteren van een gebied, maar Nederland niet?
  10. Hoe gaat u de analyse van Arcadis, Backes en Kaajan op dit punt oppakken?

Verwijzingen:
1. Lees het artikel hier.
2. Arcadis, ‘Doorlichting Natura 2000 gebieden’, september 2020: p. 17-18, p. 99-107