5 juli 2019

Verklaring partijbestuur over klacht stichting VOE

Er is een klacht ingediend over het bestuurlijk handelen van de stichting VOE door een werknemer met wie ook een geschil over de omvang van het arbeidscontract speelt. De klacht behelst verschillende aspecten zoals de organisatiecultuur binnen de VOE, waarbij de werknemer spreekt over een onveilige werkomgeving en wantrouwen. Ook wordt de rechtsgeldigheid van de zittende bestuursleden in twijfel getrokken en wordt gesproken over spanningen tussen de VOE en andere partijgeledingen.

De klacht wordt op een zorgvuldige manier met hoor- en wederhoor behandeld. Die behandeling is op dit moment nog gaande. Het is daarom te vroeg om conclusies te trekken. De klacht is ingediend bij een vertrouwenspersoon van de SGP die deze mei jongstleden in behandeling heeft genomen. Deze vertrouwenspersoon heeft verschillende partijen gehoord en naar aanleiding van de gevoerde gesprekken een rapport opgesteld. Het bestuur van de VOE (een stichting die een zelfstandige rechtspersoon is) wordt in de gelegenheid gesteld om te komen tot een oplossing, waarbij zij de aanbevelingen van het rapport meewegen.

Partijvoorzitter Zevenbergen: “Het partijbestuur hecht aan een integere en adequate behandeling van de klacht en zal daar ook uitdrukkelijk op toezien. We gaan ervan uit dat de behandeling van de klacht in september is afgerond.”