16 mei 2022

Terugblik partijdag 2022

Op zaterdag 14 mei is de jaarlijkse partijdag gehouden. Dit keer konden we gelukkig weer fysiek samenkomen. Het was fijn elkaar na zo lange tijd weer te ontmoeten.

Na een hartelijk welkom door onze voorzitter, D. van Meeuwen, een openingswoord door de vicevoorzitter, ds. G.W.S. Mulder, het voorlezen van de aanhankelijkheidsbetuiging aan Zijne Majesteit de Koning en het zingen van de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus, zijn de verschillende agendapunten afgehandeld.

De aftredende en herkiesbare hoofdbestuursleden ds. A.A. Egas en J.W. Keuken (penningmeester) zijn herkozen. In de vacature van L. de Knegt is mr. W.H. Kok gekozen als nieuw hoofdbestuurslid. De heren mr. A.J.C. van Bemmel en mr. A. Klaassen zijn herkozen als lid van de Commissie van Beroep. En de heren mr. W. Bouman en mr. A.T. de Haan als plv. lid van deze commissie.

Het hoofdbestuur droeg Peter Schalk voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Met grote meerderheid van stemmen is hij herkozen. Klik hier voor zijn speech. Fractieleider Kees van der Staaij sprak traditiegetrouw zijn partijrede uit. Hier kunt u deze naluisteren/-kijken. Vervolgens was er een politiek forum over thema’s die relevant zijn voor Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen met medewerking van Harold van de Velde (Statenlid Zeeland), Bertrick van den Dikkenberg (Statenlid Utrecht) en Goos den Hartog (Heemraad Waterschap Rivierenland).

Na een bijdrage van vicevoorzitter Peter de Leeuw namens de SGP-Jongeren, het afscheid van hoofdbestuurslid L. de Knegt en een dankwoord door voorzitter D. van Meeuwen is de partijdag afgesloten door hoofdbestuurslid ds. M. Klaassen.

Klik hier voor een video-impressie van de dag. We hopen u een volgende partijdag weer te ontmoeten