11 februari 2020

Storm en stikstof gevaar voor Zeeuwse duinen

Door de stikstofregels dreigt de veiligheid van de bewoners van Walcheren in gevaar te komen. Dat stelt de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarom wil SGP-Kamerlid Stoffer dat er ontheffing kan worden gegeven voor de Natura 2000-regels als het gaat om het opspuiten van nieuw zand.

Door de storm van afgelopen weekend zijn grote stukken strand op het Zeeuwse eiland Walcheren weggeslagen. Daarom moet er op die plaatsen met spoed nieuw zand worden bijgespoten. Maar dat kan niet zo snel omdat daarvoor in het kader van Natura 2000 eerst vergunning moet worden aangevraagd. Dat kost veel tijd.

SGP-Kamerlid Stoffer vind dat onaanvaardbaar. “Het kan toch niet zo zijn dat door de handhaving van de stikstofnormen de veiligheid van mensen en dieren in gevaar komt. Ik vind dat de weggeslagen stukken strand zo snel mogelijk moeten worden hersteld, zeker nu we nog midden in het stormseizoen zitten. Daarom moet er voor het opspuiten van het Walcherse strand ontheffing worden verleend van de tijdrovende procedure om een vergunning te krijgen.”

Stoffer heeft hierover aan de bel getrokken bij het kabinet, te weten minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “Een adequate en goede verdediging van mens en dier tegen overstromingen is belangrijker dan het naleven van de Natura-200-regels,” aldus het SGP-Kamerlid.

 

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen:
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door de storm Ciara langs de Walcherse kust grote stukken strand zijn weggeslagen?
2. Bent u ervan op de hoogte dat zandsuppletie op zich laat wachten vanwege de stikstofproblematiek?
3. Hoe beoordeelt u de urgentie van zandsuppletie bij de getroffen kustgebieden, mede gelet op de mogelijke komst van nieuwe stormen?
4. Deelt u de mening dat de Natura 2000 regels in verband met het belang van waterveiligheid niet mogen leiden tot vertraging of verhindering van de noodzakelijke zandsuppletie?
5. Bent u, zo nodig, bereid een ontheffing te geven van de Natura 2000 regels en de tijdrovende ADC-toets voor spoedige zandsuppletie?