4 november 2019

SGP: stop reclame van coffeeshops

Wietverkopers sponsoren voetbalclubs en sportverenigingen. Langs het veld en op shirts prijken de namen van coffeeshops. De SGP wil dat dat stopt. Van der Staaij: “Het is heel ongezond om het gebruik van softdrugs zo te normaliseren. Met drugssferen op het sportveld is niemand gediend.”

De partij diende daarom maandag schriftelijke vragen in bij de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg en Sport. Van der Staaij: “In de eerste plaats spoort dit niet met het reclameverbod als één van de gedoogcriteria voor coffeeshops. Daarnaast is het zo dat coffeeshops afhankelijk zijn van geld uit het criminele circuit, met dat geld wordt vervolgens de plaatselijke voetbal gesponsord. En het kan niet zo zijn dat het kabinet voor alcohol-, tabaks- en drugspreventie zegt te staan, maar vervolgens wel reclame van coffeeshops gedoogt. Dat spreekt elkaar tegen. Bovendien schaadt het de volksgezondheid.”

Van der Staaij wil daarom van de beide ministers weten hoe vaak deze vorm van sponsoring voorkomt, of er iets tegen gedaan is en welke maatregelen de ministers nu gaan nemen om de financiële banden tussen coffeeshops en (sport)verenigingen te verbreken.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg en Sport over het bericht dat coffeeshops sportverenigingen sponsoren:
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Coffeeshops sponsoren voetbalclubs: gedogen of verbieden?’
2. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat coffeeshops (sport)verenigingen of –evenementen sponsoren, enerzijds vanwege de normalisering van drugsgebruik die hiervan uitgaat, anderzijds vanwege de afhankelijkheid van coffeeshops van de illegale drugsmarkt?
3. Erkent u het risico dat door deze praktijken de verwevenheid tussen boven- en onderwereld wordt versterkt?
4. Kunt u een overzicht geven van alle coffeeshops in Nederland die sportclubs, dan wel andersoortige verenigingen of evenementen sponsoren? Kunt u hierbij aangeven om welke bedragen het gaat (per coffeeshop)? Zo niet, bent u bereid hiernaar onderzoek te verrichten?
5. Hoe verhoudt zich reclame voor coffeeshops langs sportvelden zich tot het drugspreventiebeleid van de regering?
6. Is het zo dat reclame-uitingen door coffeeshops bij (sport)verenigingen reeds zijn verboden, conform Opiumwet, artikel 3b, lid 1 en het verbod op affichering uit de AHOJG-criteria? Strekt dit verbod zich ook uit tot sponsoring van sportverenigingen door coffeeshops waarbij geen sprake is van reclame-uitingen?
7. Welke maatregelen neemt u en welke maatregelen nemen gemeenten om een einde te maken aan de financiële banden tussen coffeeshops en (sport)verenigingen?