9 maart 2021

Schriftelijke vragen over het niet verlagen van het afromingspercentage in het fosfaatrechtenstelsel

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt het onacceptabel dat minister Schouten haar belofte dat de afroming van fosfaatrechten teruggeschroefd zal worden van 20 naar 10% zodra de hoeveelheid rechten onder het fosfaatplafond zou komen. Hij heeft Kamervragen ingediend. De onderbouwing van de minister rammelt. Lees zijn vragen hier.

  1. Kunt u nader onderbouwen waarom u vasthoudt aan een afromingspercentage fosfaat van 20%, gezien het feit dat met 10% afroming nog steeds sprake is van afroming van rechten en dat u eerder heeft toegezegd dat de afroming naar 10% verlaagd zou worden zodra het aantal rechten voor melkvee onder het melkveefosfaatplafond zou komen?1
  2. Kunt u aangeven in hoeverre 20% afroming daadwerkelijk heeft geleid tot een verdere reductie van het aantal fosfaatrechten ten opzichte van een afromingspercentage van 10%, in het licht van het feit dat daarmee de handel in fosfaatrechten minder aantrekkelijk werd gemaakt?
  3. Heeft de Europese Commissie inmiddels duidelijkheid gegeven over het al dan niet meetellen van de fosfaatproductie c.q. fosfaatrechten van vleesvee bij het melkveefosfaatplafond?
  4. Gaat u gebruik maken van de fosfaatbank om knelgevallen tegemoet te komen, mede gelet op de aangenomen motie-Geurts/Lodders?2
  5. Wat gaat u nog doen om te voorkomen dat knelgevallen die geen aanspraak konden maken op de minimale knelgevallenregeling in de kou blijven staan, in het licht van de toeslagenaffaire en de lessen die daaruit getrokken zijn en de uitspraken van staatsraad Van Ettekoven hierover?3
  6. Deelt u de mening dat het verlagen van de afroming naar 10% een stimulans is voor de handel in fosfaatrechten en dat het voor knelgevallen goedkoper en aantrekkelijker wordt om fosfaatrechten bij te kopen of te leasen?
  7. Bent u bereid het afromingspercentage voor fosfaatrechten alsnog te verlagen naar 10%?
  8. Bent u voornemens het wetsvoorstel betreffende het mogelijk maken van afromingsvrije lease van fosfaatrechten op zeer korte termijn naar de Kamer te sturen?

1. Kamerstuk 35 334 nr. 136
2. Kamerstuk 33 037 nr. 333
3. De Boerderij, 18 januari 2021, 'Staatsraad: ‘Nieuwe blik nodig op fosfaatregels’.