8 maart 2021

Schriftelijke vragen over de gewelddadigheden in Myanmar

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer over het de gewelddadigheden in Myanmar.

  1. Kent u het bericht “Alleen realiteitszin helpt Myanmar”?1 
  2. Wat is de achtergrond, oorzaak en aanleiding van de militaire coup in Myanmar?
  3. Is binnen Myanmar inderdaad sprake van grote nationale eensgezindheid in het verzet tegen de coup?
  4. Wat betekent de coup voor de (veiligheids)situatie van etnische en religieuze minderheden in Myanmar? Beaamt u bijvoorbeeld dat de christelijke Kachin door hun verzet tegen de Tatmadaw kwetsbaar zijn voor agressie vanuit het Myanmarese leger?
  5. Betekent de coup tevens een verdere verslechtering van de situatie van de Rohingya?
  6. Deelt u de opvatting dat Nederland en de EU het verzet tegen de coup het beste kan ondersteunen middels steun aan lokale hulporganisaties?2
  7. Kunt u een kwalitatief én kwantitatief overzicht geven van de actuele humanitaire nood in Myanmar, van de internationale inspanningen om die humanitaire nood te lenigen, en van de Nederlandse bijdrage daaraan?
  8. Bent u bereid waar nodig de ondersteuning van humanitaire hulp door NGO’s in Myanmar te intensiveren, en daartoe waar nodig proactief de benodigde (extra) budgetten vrij te maken?


1. Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2021
2. Lees het artikel "Can Europe Make a Difference in Myanmar?"