7 januari 2021

Onderbouwing verplichte drempels bij ruggenteelt rammelt

Lees hier de schriftelijke vragen die Roelof Bisschop (SGP) stelde aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het besluit om drempels in de ruggenteelt op kleigronden verplicht te stellen.1

  1. Bent u ervan op de hoogte dat alleen voor hellende percelen veldonderzoek is gedaan naar het effect van drempels in ruggenteelten op de oppervlakkige afspoeling en dat voor vlakke percelen geen gegevens bekend zijn2?
  2. Hoe waardeert u de constatering in het STONE-onderzoek van Jansen et al. (2013) dat de toename van het P-transport via oppervlakkige afstroming ongeveer gelijk op gaat met de afname via drainage, ook op kleigronden met bouwland3? Is de veronderstelling juist dat het netto effect op de belasting van het oppervlaktewater dan beperkt is?
  3. Hoe verhoudt de constatering in de milieueffectrapportage dat indicatieve berekeningen met het STONE-model laten zien dat het aandeel van oppervlakkige afstroming in de totale P-vracht voor drogere percelen 2-20% kan bedragen zich tot tabel 9b in Jansen et al. (2013) waar wordt aangegeven dat het aandeel van oppervlakkige afstroming voor akkerbouw op kleigronden niet meer is dan 1-5%?
  4. Is de veronderstelling juist dat een groot deel van de bemesting toegepast wordt vóór het poten en aanaarden van de ruggen en de meeste bemesting dus toegepast wordt in de teeltperiode met de minste risico’s op oppervlakkige afspoeling vanwege de ruggenteelt?
  5. Deelt u de analyse dat de constatering in de milieueffectrapportage dat het aanbrengen van drempels in de ruggenteelt een sterk positief milieuvoordeel heeft alleen van toepassing is op hellende percelen, en niet op vlakke percelen?
  6. Bent u bereid de maatregel voor ruggenteelten op vlakke percelen te heroverwegen?
  7. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het VAO mestbeleid?

 

  1. Nagehangen Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg
  2. Bekijk het rapport hier en de achtergronden bij informatie hier (p. 41).
  3. Lees het onderzoek hier.