14 november 2019

Nuchter met de stikstofnormen

Boeren en bouwers, maar inmiddels ook anderen hebben te lijden van een vonnis van de rechter waarin bepaald wordt dat bedrijven en projecten stil moeten worden gelegd vanwege de uitstoot van stikstof.  Daarom stelde het kabinet een pakket maatregelen samen om deze crisis te bezweren. De Tweede Kamer sprak daarover een zware kabinetsdelegatie onder leiding van premier Rutte. De bijdrage van Roelof Bisschop staat hieronder.

De kabinetsbrief en de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lezend, vraag ik me in gemoede af: waar is het gezonde verstand gebleven?

De bouw van 75.000 woningen zou opgeteld slechts 0,3 mol stikstof per hectare aan extra depositie opleveren - variërend van 0,1 mol in de Achterhoek tot 1,2 mol bij Den Haag. Dat is niet meer stikstof dan er in één ganzenkeutel zit. 0,3 mol valt in het niet bij achtergronddeposities van 1000 tot 2000 mol. Ook bij elkaar opgeteld gaat het dus nergens over.
Ik moet de eerste wetenschapper nog tegenkomen die deze depositie in het veld terug kan vinden. Laat staan dat er sprake is van het aantasten van Natura 2000 gebieden. Waarom al die poespas en die crisissfeer, terwijl de Habitatrichtlijn deze woningbouw gewoon toestaat? Waarom beginnen kabinet en provincies niet per direct met gebiedspecifieke drempelwaarden, te beginnen bij 0,05 mol? Wie op alle slakken zout legt, komt niet toe aan het aanpakken van de echte problemen!

De RIVM-plaatjes zijn duidelijk: 100 km/uur vlakbij Natura 2000 gebieden zou volstaan om woningbouw in een groot deel van Nederland los te krijgen. Alleen de duinen in de Randstad gooien dan nog roet in het eten.
En dáárom moeten ook Zeeuwen en Groningers van het kabinet maar 100 gaan rijden! Waarom kiest het kabinet niet voor het schrappen van de racewedstrijden in de Zandvoortse duinen?

Vooropgesteld: de SGP vindt het goed dat de maximumsnelheid wordt verlaagd in de buurt van Natura 2000 gebieden en op drukkere trajecten. Maar de SGP zegt ook: niet overal hoeft de snelheid te worden verlaagd.

Landbouw
De landbouw moet het bezuren. De sector dreigt voorlopig vooral in te moeten leveren terwijl andere sectoren ongemoeid worden gelaten. In dat verband heb ik een aantal vragen. Het kabinet gaat stikstofarmer voer afdwingen. Wat staat daar tegenover? En: gaat de ontwikkelingsruimte die hiermee gecreëerd terug naar de landbouw?

Het kabinet wil blijkbaar doorgaan met het afpakken van vergunde ruimte bij salderen. En met het afpakken van productierechten. Het is een enorme belemmering voor extern salderen en zet ook duurzame bedrijfsontwikkeling op slot. Het zorgt voor grote onzekerheid, zeker bij jonge boeren. Kabinet, doe dat niet.

Ja, er zijn mogelijkheden voor emissiereductie in de landbouw. Veel ondernemers zijn daar al mee bezig. Ik zie kansen! Ik denk aan minder kunstmestgebruik, meer beweiding en het beluchten en verdunnen van mest. Maar ik roep het kabinet dan wel op de knop om te zetten en te kiezen voor constructief in plaats van destructief beleid.

Investeren in goed natuurbeheer? Ja. Investeren in emissiereductie? Ja. Maar wel graag met gezond verstand en een nuchtere blik. Dan komen we het verst.

PFAS
Dat geldt óók voor de PFAS-problematiek. Er is bij het kabinet wel een knop omgegaan, maar er is nog geen werkbare norm. De nood in het grondverzet is zo hoog dat per direct een soepelere norm nodig is, niet pas over drie weken. Die kan dan op basis van nader onderzoek bijgesteld worden.