27 januari 2021

Meer ruimte voor vissers

“Vis uit de natuur is duurzaam en gezond. De sector zorgt voor regionale bedrijvigheid.” Met deze uitspraken in debat in de Tweede Kamer over de visserij in de Noordzee, liet SGP-woordvoerder Chris Stoffer weten waar hij staat: aan de kant van goedwillende vissers voor wie er ruimte moet zijn en blijven om hun beroep uit te oefenen.

Over de toekomst van de Noordzee is jarenlang overlegd. Er lig nu een akkoord tussen de regering, natuurorganisaties en gigantische bedrijven die windmolens exploiteren. De vissers die van oudsher de Noordzee bevaren en ons voorzien van gezonde vis, waren niet van de partij. De SGP nam het voor hen op.

Belangrijkste punt waar Chris Stoffer op wees is dat er voor de vissers die vanouds ze Noordzee bevaren weinig meer overblijft om hun werk te kunnen blijven doen. Enorm grote windmolenparken slokken steeds meer ruimte op, onder meer om te kunnen voldoen aan de Klimaatwet. Daar komen de negatieve gevolgen van de Brexit nog eens bij. De SGP vindt dat het kabinet zich veel sterker moet maken voor de Nederlandse visserij. Een bedrijfstak die niet alleen zorgt voor gezond en vers voedsel, maar ook voor werkgelegenheid. Lees hier de bijdrage van Kamerlid Stoffer.

Houdbaarheid afspraken
De Noordzeeafspraken zijn gebaseerd op 11 Gigawatt windenergie in 2030. Het kabinet wil echter naar 55% CO2-reductie in 2030 in plaats van 49% en meer waterstofproductie. Dat betekent meer windparken. Brussel stuurt daarnaast aan op 30% gebiedsbescherming op zee. Mag ik ervan uitgaan dat er desondanks geen windparken en gebiedssluitingen bij komen?

En wat betekent die 55% CO2-reductie voor de verkenning naar de verplaatsing van windenergiegebieden van de voor de visserij belangrijke zuidkant van de Noordzee naar de noordkant, boven de Waddeneilanden?

Na 2030
Scenario’s wijzen erop dat richting 2050 misschien wel een zesde van de Noordzee volgebouwd moet worden met windparken om aan de klimaatwet te kunnen voldoen. Willen we deze industrialisering van de Noordzee wel?
Wat is dan het perspectief voor de visserij? Ik mis de doorkijk voor de periode na 2030.

Visserij
De SGP maakt zich grote zorgen over de impact van gebiedssluitingen en opstomende windparken op de kottervisserij. Ik kan me voorstellen dat het Noordzeedocument voor grote verdeeldheid zorgt. Het is voor visserijbedrijven schipperen met de rug tegen de muur. De SGP wil minder sluiting van visrijke gebieden.

Brexit
Pas na de afspraken kwam de Brexit. Die pakt beroerd uit en maakt het visgebied voor onze vissers een stuk kleiner. Met minder visserij en bodemberoering aan de Britse kant. Dat pleit voor minder gebiedssluiting aan de Nederlandse zijde.

‘Natuurcompensatie’ windparken
Door de komst van meer windparken zouden extra mijlen gegaan moeten worden voor een gezonde Noordzee en is gekozen voor sluiting van meer gebieden voor de visserij bovenop de windparken zelf. Dat kan ik niet volgen. Windparken zijn toch al gesloten, met mogelijkheden voor natuurontwikkeling? Waarom dan nog extra sluiting van gebieden door de komst van die windparken?

Natuurbeschermingsgebieden
Per motie is gevraagd om in overleg met de visserij visrijke delen van het Friese Front niet te sluiten voor bodemberoerende visserij. Minister Schouten gaf eerder aan dat er voor het Friese Front een door de sector gesteund compromis lag. Ik begreep later dat de sector het voorstel juist had afgewezen. Hoe zit het nu? Neemt het kabinet het sectorvoorstel voor de Borkumse Stenen in ieder geval over?

Budget innovatie en sanering
De SGP hoort graag hoe het staat met de besteding van het budget voor verduurzaming van de visserijvloot. Wordt dit afgestemd met de visserij? Zonder snel voldoende transitiebudget geen gebiedssluitingen en windparken.

Doorvaart windparken
Doorvaart van windparken moet ook voor grote kotters mogelijk worden, zodat omvaren vermeden kan worden. Dat is nu de inzet, maar de maaswijdte voor ontsnappen is wel erg groot. Hoe ver denkt de minister te kunnen komen?

Onderzoek
Eerder is een motie van mijn hand aangenomen die vraagt om uitbreiding van onderzoeksprogramma’s om ervoor te zorgen dat gekeken wordt naar het effect van onderwatergeluid op verschillende voor de Noordzee belangrijke vissoorten en op schaal- en schelpdieren. En ook naar de invloed van windparken op stromingspatronen en sedimentatie. Hoe meer windparken, hoe groter de potentiële negatieve effecten. Hoe wordt dit opgepakt?

Slot
Blijf luisteren naar de gerechtvaardigde belangen van de visserijsector. Vis uit de natuur is duurzaam en gezond. De sector zorgt voor regionale bedrijvigheid. Als een akkoord door kan gaan, terwijl een van de partijen is afgehaakt, wat was dan de positie van die partij in het proces? Als wetgever moeten we zelf na blijven denken.