31 oktober 2022

Kamervragen SGP over starre regels voor neventakken landbouw

Agrarische ondernemers die een neventak willen runnen, moeten heel wat hobbels over. Veel gemeenten weten niet goed wat ze ermee aan moeten. Het komt regelmatig voor dat er specifieke eisen gesteld worden aan de omzetverhouding tussen de hoofdtak landbouw en de neventak. Met de omzetfluctuaties in de landbouw kunnen er maar zo jaren zijn dat de neventak meer opbrengt dan de landbouwtak. Dan is zo’n omzeteis lastig werkbaar. Ook komt het voor dat het toegestane winkeloppervlak zo ingeperkt wordt dat het niet goed mogelijk is een boerderijwinkel te starten. Gemeenten vinden opnieuw het wiel uit. Zorgboerderijen lopen er tegenaan dat ze op eenzelfde manier behandeld worden als grote zorginstellingen. Ga er maar aanstaan. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vraagt middels bijgevoegde Kamervragen aandacht voor dergelijke knelpunten in de zogenaamde multifunctionele landbouw. Hij vindt het belangrijk dat overheden samen optrekken, goede voorbeelden delen en onnodige beperkingen voorkomen. Neventakken dragen bij aan een goed verdienmodel voor de landbouw én zorgen voor verbinding tussen de landbouw en de samenleving.

Lees hier de schriftelijke vragen van Roelof Bisschop aan minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over belemmerende regels voor multifunctionele landbouw.

 1. Heeft u kennisgenomen van de problemen waar agrarische ondernemers die een neventak, zoals kinderopvang, willen starten, tegenaan lopen en van de aangedragen oplossingen?
 2. Hoe waardeert u de ontwikkeling van multifunctionele landbouw in het licht van de gewenste versterking van het verdienmodel van boeren en het verkleinen van de afstand tussen boeren en burgers/consumenten?
 3. Wat is via de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in het platform Multifunctionele Landbouw in de afgelopen jaren concreet bereikt om knelpunten met betrekking tot ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), regeldruk en vergelijkingscijfers ten behoeve van financiering aan te pakken?
 4. Neemt u multifunctionele landbouw mee in het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het bijbehorende transitiefonds?
 5. Hoe waardeert u de constatering dat het in veel gemeenten nog lastig blijkt te zijn om vergunningen te krijgen voor onder meer kinderopvang bij boerderijen, vanwege onbekendheid en starre bestemmingsplannen?
 6. Hoe waardeert u de constatering dat in verschillende gemeenten multifunctionele bedrijven belemmerd worden in hun ontwikkeling omdat specifieke eisen gesteld worden aan de algemene voorwaarde dat het moet gaan om een neventak van het landbouwbedrijf (zoals omzetverhoudingen tussen neven- en hoofdtak, winkeloppervlak)?
 7. Deelt u de mening dat bijvoorbeeld de eis dat de neventak niet meer dan 50% van de omzet van het bedrijf mag uitmaken voor agrarische bedrijven moeilijk werkbaar is en ook geen recht doet aan het feit dat bij een hoger omzetpercentage nog steeds sprake kan zijn van een volwaardige landbouwtak?
 8. Bent u bereid ervoor te zorgen dat in overleg met de sector, VNG en IPO een handreiking wordt opgesteld voor ontwikkeling en ruimtelijke inpassing van multifunctionele landbouw, zodat medeoverheden het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden, best practices benut kunnen worden en onnodige beperkingen voorkomen worden?
 9. Heeft u kennisgenomen van de negatieve gevolgen van de Wet toetreding zorgaanbieders voor zorgboerderijen?
 10. Hoe gaat u erop toezien dat bij nieuwe wet- en regelgeving rekening wordt gehouden met de gevolgen voor zorgboerderijen en onwerkbare regelgeving voorkomen wordt?
 11. Deelt u de constatering dat het voor het verkrijgen van financiering voor multifunctionele landbouw van groot belang is dat sectorbrede vergelijkingscijfers en kengetallen, bijvoorbeeld over de bezetting van zorgboerderijen, beschikbaar komen?
 12. Welke rol zou u kunnen spelen om ervoor te zorgen dat dergelijke vergelijkingscijfers en kengetallen ontwikkeld worden? Bent u voornemens in overleg met de sector hierop in te zetten?
 13. Welke (andere) maatregelen heeft u voor ogen om de ontwikkeling van multifunctionele landbouw te stimuleren en te faciliteren?