18 januari 2021

Kamervragen SGP over overname zonneparken door buitenlandse investeerders

Uit onderzoek van het AD blijkt dat ongeveer tachtig procent van de 33 grootste zonneparken in handen van buitenlandse investeerders is. Een deel van het subsidiegeld verdwijnt zo in buitenlandse zakken, terwijl het landelijk gebied er de dupe van is. De SGP maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling en heeft bijgevoegde Kamervragen ingediend. De SGP is tegen zonneparken op goede landbouwgronden.

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat van de 33 grootste zonneparken inmiddels 79 procent in buitenlandse handen is?
  2. Is de veronderstelling juist dat hiermee maximaal 889 miljoen euro aan subsidiegeld naar het buitenland verdwijnt?
  3. Hoe waardeert u de explosieve toename van het aantal zonneparken dat in buitenlandse handen over gaat en het wegvloeien van Nederlands subsidiegeld naar het buitenland?
  4. Bent u voornemens ervoor te zorgen dat de aanleg van zonnepanelen op daken financieel relatief aantrekker wordt gemaakt en de aanleg van zonneparken minder aantrekkelijk? Zo ja, hoe?
  5. Bent u voornemens om maatregelen te nemen om de positie en participatie van lokale energiecoöperaties te verbeteren? Zo ja, hoe?
  6. Hoe gaat u voorkomen dat buitenlandse investeerders een loopje nemen met de afspraken over participatie van omwonenden en een goede landschappelijke inpassing?
  7. Bent u bereid 50% lokaal eigenaarschap voor zonneparken verplicht te stellen?
  8. Hoe waardeert u de gevolgen van het toenemende areaal zonneparken voor de bodem, voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het landelijk gebied, voor de ontwikkeling van de grondprijzen en voor de stabiliteit van de regionale energievoorziening?
  9. Deelt u de mening dat aanleg van zonneparken op vruchtbare landbouwgronden een ongewenste ontwikkeling is?
  10. Bent u voornemens maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat op vruchtbare landbouwgronden geen zonneparken aangelegd worden?