9 november 2020

In Vertrouwen | Speech Kees van der Staaij tijdens de presentatie van het SGP-verkiezingsprogramma en Kandidatenlijst

Lees hier de speech van Kees van der Staaij tijdens de presentatie van het SGP-verkiezingsprogramma en Kandidatenlijst.

In vertrouwen, dat is het motto waar de SGP de verkiezingen mee in gaat. Dat ligt niet helemaal voor de hand, zult u misschien zeggen. We leven toch in een tijd van veel onzekerheid, een tijd van oplopende spanningen, een tijd van wantrouwen. Dat is waar, en tóch zegt de SGP: In vertrouwen.

Wij beseffen dat vertrouwen is niet iets wat je even in elkaar kan knutselen. Vertrouwen is iets wat moet groeien, wat je beetje bij beetje moet winnen. Vertrouwen groeit door geloofwaardig te zijn. Als de daden je woorden ondersteunen in plaats van wegkrassen. Vertrouwen groeit door standvastig te zijn, niet met alle winden meewaaien, maar juist een vaste koers varen. Vertrouwen groeit door open te zijn, eerlijk en integer. Geen dingen beloven die je niet kan waarmaken. Er niet omheen draaien en anderen zo behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Samenleven kan niet zonder vertrouwen. Vertrouwen in elkaar. Wantrouwen verlamt en verzuurt. Maar vertrouwen dat schept juist ruimte en dat geeft vrijheid. De SGP wil allereerst omhoog kijken. Geloof en vertrouwen die horen bij elkaar. Wij geloven dat er een levende God is. Een God Die trouw is, rechtvaardig en genadig. Een God Die regeert, ook al is dat voor ons soms ondoorgrondelijk. Een God op Wie we kunnen en mogen bouwen. Dat geloof, dat
geeft rust en vertrouwen. Juist ook nu. Vanuit dat geloof is de SGP al honderd jaar actief. In vertrouwen. En zeker, daarin past ons ook bescheidenheid. De mens en de maatschappij zijn niet maakbaar. Ik denk dat we dat juist in deze coronatijd wel heel bijzonder zien. Dat allerlei
grote plannen zomaar ineenschrompelen door een minuscuul klein virus.

Bescheidenheid is ook nodig omdat alles zo gebroken is, dat het kwaad diep in ingevreten heeft in alles en iedereen. We leven niet meer in het paradijs, maar in een wereld vol distels en doornen. In die werkelijkheid staan wij, doen wij ons werk.

Zelf vind ik het ongelofelijk belangrijk om elke dag ook te beginnen met een stille tijd van Woord en gebed. De ontmoeting met God en Zijn Woord. Vanuit dat Woord
willen wij graag leven, willen wij spreken, willen wij politiek bedrijven, willen wij getuigen dat God goed en genadig is. En dat Zijn geboden tot heil en zegen zijn voor iedereen. Daarvan willen wij ook in de Tweede Kamer getuigen. Die oproep zetten wij in ons verkiezingsprogramma ook om in concrete standpunten. In praktische voorstellen vanuit een vertrouwde koers. Drie belangrijke thema’s in dit verkiezingsprogramma zijn leven, gezin en Nederland. En ik wil u graag daar wat meer over vertellen.

Leven
Allereerst leven, bescherming van het leven, koesteren van het leven. We zien het ook in deze coronatijd heel in het bijzonder gebeuren door al die zorgwerkers die zich zo tomeloos inzetten. Zorg voor die dat nodig hebben. Maar ik denk ook aan mantelzorgers, vrijwilligers ze zijn onmisbaar in onze samenleving. Zonder hen waren ouderen, zieken en mensen met een beperking nergens hun aller inzet verdient een stevige steun in de rug. Daar willen wij ons voor inzetten, ook financieel. Ook om hun werk te verlichten, te vergemakkelijken en te stimuleren.

Ik weet niet of u het al meegekregen had maar het is deze week ook de Week van het Leven, waarin we in het bijzonder ook stil staan bij ongeboren en pril leven, wat onze bescherming verdient omdat al het leven van God gegeven, kostbaar en waardevol, is. Ook in dit verkiezingsprogramma hebben wij voorstellen neergelegd om dat ongeboren leven beter te beschermen. Mag ik er één ding uitlichten: het is mij ook persoonlijk de afgelopen periode steeds meer opgevallen in gesprekken, in artikelen hoeveel mensen, hoeveel vrouwen ook juist door drang en druk voor abortus kiezen. Wij zeggen: kijk daar niet bij weg, maak daar meer werk van om dat tegen te gaan. Maak het strafbaar om bij vrouwen erop aan te dringen om tot abortus over te gaan. Dat is wat wij bepleiten.

Bescherming van het leven heeft niet alleen betrekking op goede zorg, op onderwerpen als abortus en euthanasie maar we kijken ook nadrukkelijk naar onze leefomgeving. Grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen die opraken. Allerlei plannen die gemaakt worden om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. En zeker, ook daarin heeft de overheid beslist een taak. Bescherming van wat kwetsbaar is, van ons allen leven zijn we ook aan ons nageslacht verplicht. De SGP wil op die punten ook nuchter en verantwoord zijn. Realistische plannen moeten in verhouding staan tot kosten en middelen. Haalbaar, betaalbaar betrouwbaar, dat zijn de sleutelwoorden waaraan wij ook alle plannen toetsen. Geen peperdure megaplannen zoals de Greendeal dus.

Gezin
Gezin, het tweede speerpunt. Meer steun voor het gezin, want we weten toch allemaal waar gezinnen floreren, daar bloeien vrouwen, mannen en kinderen op. Helaas staat dat gezin onder druk alleen al financieel. Een eenverdiener betaalt tot soms wel 7 keer méér belasting dan z’n buren waar de beide partners bij elkaar hetzelfde gezinsinkomen hebben. Dat is oneerlijk en onrechtvaardig. Ook afgelopen tijd is die kloof weer vergroot. De SGP wil dit onrecht bestrijden. Daarnaast willen wij ook meer financiële steun voor gezinnen. We zijn wat dat betreft in Nederland maar een beetje een middenmoter. Kinderbijslag en het kind gebonden budget moet omhoog. De kosten voor grote gezinnen rijzen vaak de pan uit. Daarom willen we we dat bij de geboorte van een vierde kind een gezin 1000 euro extra krijgt.

Nederland
En dan het derde thema: Nederland. Het beschermen van onze vrijheid. Gezonde vaderlandsliefde is goed. Nederland heeft een rijke geschiedenis. Dat zien we in onze musea, monumenten, tradities. Die moeten we koesteren. Goed onderwijs in de Nederlandse geschiedenis is een plicht.
Leer van het verleden, laten de fouten van vroeger de Goed onderwijs in de Nederlandse geschiedenis is een plicht. Leer van het verleden, laten de fouten van vroeger de spiegel zijn om nu onze eigen blinde vlekken te ontdekken, in plaats van standbeelden omver te halen.

De Nederlandse vrijheid beschermen, wij hebben er vertrouwen in dat Nederland in goede samenwerking met tal van andere landen de problemen van deze tijd het hoofd kan bieden. Wat we dus niet moeten doen is steeds meer nationale bevoegdheden overhevelen aan Brussel. Die machtshonger van de Europese Unie moet worden gestopt. We moeten dus niet meegaan in plannen om bijvoorbeeld die vetorechten af te schaffen waardoor landen hun vinger op kunnen steken en zeggen: nee, dit willen we niet. Want als we dat wel zouden doen dan wordt Nederland een aanhangwagen van grote landen als Duitsland en Frankrijk. Niet doen dus.

De SGP wil de vrijheid in Nederland beschermen. Meer investeren in politie, justitie en onze krijgsmacht en we weten het met elkaar: de uitdagingen die zijn groot. Drugscriminaliteit, terrorisme, maar ook cyber. Het blijven geduchte vijanden. Ik wil in deze tijd in het bijzonder ook het gevaar van de radicale islam naar voren halen omdat dat nog steeds stelselmatig wordt onderschat. In Frankrijk en Oostenrijk gingen de alarmsignalen opnieuw af. Een leraar onthoofd, een bloedbad bij een kerk, bij een synagoge. Ook in ons land ligt het gevaar op de loer. Nota bene in het jaar van de herdenking van de bevrijding, moest een leraar onderduiken. Dat is te triest voor woorden. Er is méér daadkracht en minder naïviteit nodig om de invloed en de doorwerking van de radicale islam te bestrijden. Een strenger immigratiebeleid hoort daar voluit bij.

Beste mensen, liefde voor het vaderland ging in Nederland de eeuwen door gepaard aan een brede blik op de wereld om ons heen. We kijken over onze dijken, niet alleen voor de handel, maar ook om te beschermen wat ons lief is. Zoals in het opkomen voor vervolgde christenen. Wij voelen ons als SGP ook bijzonder verbonden met het Joodse volk. We zullen Israël in woord en daad blijven steunen. Laten we ook in eigen land echt wat doen aan het toenemende kwaad van het antisemitisme. Ik zeg dat ook juist op deze dag waarop de Kristallnacht herdacht wordt. Zoveel leed over de Joden uitgegoten, geeft ons de bijzondere verantwoordelijkheid om nu met alles wat in ons is het antisemitisme in Nederland en wereldwijd te bestrijden.

Beste mensen, onze vrijheid beschermen, de Nederlandse vrijheid beschermen, dat geldt ook voor onze ondernemers. Die vrijheid wordt bedreigd door bureaucratie en regeldrift. Ons midden- en kleinbedrijf, zij hebben het zwaar te verduren. Denk ook aan onze boeren en vissers. Laat voor elke regel die erbij komt, er voortaan twee geschrapt worden! Minder gestold wantrouwen, meer vertrouwen.

Ik ga afronden. In vertrouwen is het thema. Het ankerpunt voor de SGP is dat de Heere regeert! Daar staan we elke dag bij stil, maar ook heel in het bijzonder de zondag. Dé dag om al ons werk uit handen te geven. In vertrouwen dat Hij regeert In het vertrouwen dat God weet wat goed is. Dat is de kern van politiek met de Bijbel. Dat is waar de SGP voor staat. En de komende maanden gaan we met het team wat vanmiddag gepresenteerd is aan de hand van dit prima programma constructieve voorstellen voor Nederland aan de slag. Al zal dat, in deze coronatijd anders dan anders zijn. We hechten er zeer aan om met u allen in goed contact te blijven staan, om de punten vanuit ons verkiezingsprogramma voor het voetlicht te brengen om te horen wat u bezighoudt, hoe we in Nederland het vertrouwen kunnen versterken. Wij krijgen regelmatig berichtjes die de strekking hebben: “Ik ben het niet in alles wat de SGP naar voren brengt met jullie eens, maar ik weet wel wat ik aan jullie heb. Bij de volgende verkiezingen gaat mijn stem naar de SGP! Ik heb er vertrouwen in.” Beste mensen, ik hoop dat veel andere kiezers dat in de komende tijd zullen gaan nazeggen. En als u het mij vraagt, ik heb er wel vertrouwen in.