11 december 2019

Green Deal onmogelijk en onverstandig

 

Een Europese Klimaatwet voorstellen nu we nog niet eens weten hoe we de doelstellingen van onze eigen Klimaatwet kunnen gaan halen, is buitengewoon onverstandig. Zo maak je het nog moeilijker en duurder dan het al is, zeker voor de mensen die de lasten moeten dragen.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop over de vandaag gepresenteerde plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Terwijl Timmermans zijn megalomane Green Deal presenteerde, nam de Nederlandse Tweede Kamer de motie-Bisschop aan waarin staat dat klimaatbeleid eerst en vooral een nationale zaak is. Zaken als een kilometerheffing, gebouwde omgeving, het belastingstelsel, stedelijke luchtkwaliteit en het OV kunnen prima nationaal worden geregeld. “Met de mond wordt altijd beleden dat Europa alleen die dingen moet oppakken die nationaal niet kunnen worden aangepakt (subsidiariteit), maar met de hand trekt Brussel steeds meer macht naar zich toe,” aldus Bisschop.

 De SGP maakt ook een punt van de gigantische kosten van de plannen. Bisschop. Wie gaat die circa 1100 miljard (1100.000.000.000) euro betalen? “De geldpers van de Europese Bank in Frankfurt drukt er per minuut bijna een half miljoen euro’s bij, maar gezond is dat niet. Ik vrees dat we dat niet gaan ‘schaffen’, nog los van de vraag of deze gigantische bedragen wel proportioneel zijn.”

Bijlage:

Motie-Bisschop

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie, gesteund door een position paper van de Nederlandse regering, aanstuurt op een veelomvattende Green Deal, inclusief een Europese klimaatwet;

overwegende, dat de Europese ambities zich niet beperken tot onder meer het Europees emissiehandelssysteem voor concurrentiegevoelige sectoren en de interne energiemarkt en –infrastructuur, maar zich ook uitstrekken tot terreinen en sectoren die primair de verantwoordelijkheid van de lidstaten zijn, zoals de gebouwde omgeving, het belastingstelsel, de stedelijke luchtkwaliteit en het stedelijk OV;

overwegende, dat een Europese klimaatwet en een Europees klimaatakkoord nationale plannen en agenda’s kunnen doorkruisen en vertragen en het draagvlak voor verduurzaming kunnen ondermijnen;

van mening, dat de kracht van de Europese samenwerking gezocht moet worden in adequate Europese afspraken op die punten waar lidstaten elkaar nodig hebben;

verzoekt de regering bij de beoordeling van de Green Deal en de daaruit voortvloeiende voorstellen in lijn met voornoemde overwegingen het principe van subsidiariteit en proportionaliteit nadrukkelijk mee te wegen en dit mee te nemen bij de inzet op Europees niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop