10 oktober 2017

Faire kans voor Rutte III

“De SGP-houding richting de regering staat bekend als onafhankelijk en constructief. Op basis van wat er nu ligt is de SGP voorzichtig positief over de hoofdlijnen van het reageerakkoord. Dat betekent dat we het kabinet een faire kans willen en zullen geven.” Dat zegt SGP-fractievoorzitter Van der Staaij over het zojuist gepresenteerde regeerakkoord dat is gesloten tussen VVD, CDA, D66 en CU.

Zoals altijd zijn er in het akkoord plussen en minnen.

Plussen zijn:

  • Er komt lastenverlichting voor gezinnen, waar vooral de middengroepen voordeel van hebben.
  • Er komt meer geld voor palliatieve zorg en hulp aan vrouwen en meisjes die onbedoeld zwanger zijn.
  • Er komt meer geld voor Defensie en veiligheid, al is er voor met name Defensie meer nodig.

Minnen zijn:

  • De spoed-Wietwet, die de deur wijd open zet voor wietteelt en –verstrekking.
  • Er komt geen rem op het in de praktijk steeds verder oprekken van de ‘Euthanasiewet’.
  • De koopkracht voor eenverdieners stijgt weliswaar, maar helaas blijft de kloof tussen een- en tweeverdieners onverminderd groot.

De SGP wil de vinger leggen bij de volgende punten.

Bescherming van kwetsbaar leven
Bescherming van kwetsbaar leven is van wezenlijk belang. De SGP zal daar extra op letten nu de dood steeds vaker als oplossing wordt gepresenteerd. Ontwikkelingen die haaks staan op die levensbescherming zullen door de SGP worden bestreden. Tegen die achtergrond is het goed dat het kabinet inzet op de ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen en het investeren in palliatieve zorg. De SGP vindt het zorgelijk dat het kabinet de mogelijkheid van selectie op het downsyndroom met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in stand houdt en dat er geen afspraken zijn gemaakt over het aanpakken van de doorgeschoten euthanasiepraktijk.

Veiligheid
Defensie en veiligheid van de burgers is kerntaak nummer een. Wat dat betreft is het regeerakkoord met 1,5 miljard extra voor defensie een stapje in de goede richting, maar voor een veelzijdige krijgsmacht is veel meer nodig. De SGP knokt voor minimaal 3 miljard in de komende kabinetsperiode.
De extra investeringen in wijkagenten en het Openbaar ministerie zijn belangrijke verbeteringen. Ook is het goed nieuws dat gevangenen minder snel vrijgelaten worden.

Gezin
De SGP is de gezinspartij bij uitstek. Op verschillende manieren staan gezinnen onder druk. Zowel materieel als immaterieel.
De SGP is blij met de lastenverlichting voor gezinnen.
Een van de ijkpunten van de SGP is: wordt de financiële kloof tussen een- en tweeverdieners groter of kleiner? Het akkoord is op dit punt maar zo zo. Ondanks koopkrachtverbetering wordt de kloof tussen een- en tweeverdieners niet serieus verkleind.

EU en EMU
De SGP wil meer Nederland en minder ‘Brussel’. Gemeten aan deze inzet is het regeerakkoord weinig hoopgevend. Positief is de aandacht voor de Nederlandse identiteit. Maar op allerlei Europese dossiers mist de SGP de rem op een verdere integratie. Dat geldt zowel voor de EU als voor de eurozone.

Israël
Als het gaat om Israël en de andere landen in het Midden-Oosten, zal de SGP de koers en beleidsdaden van het kabinet scherp volgen. Het is goed dat het kabinet zich wil gaan inzetten voor goede relaties tussen Israëliërs en Palestijnen. Maar wat de SGP mist zijn concrete plannen voor een nauwere samenwerking met Israël en een kritischer houding tegenover de steungelden voor de Palestijnse Autoriteit.

Immigratie
Asielzoekers die bescherming nodig hebben –zoals vervolgde christenen– moeten dat op een menswaardige manier krijgen. Maar mensen die onterecht asiel aanvragen in Nederland, moeten zo snel mogelijk worden uitgezet. In dit licht bezien vindt de SGP het goed dat het regeerakkoord inzet op een snellere asielprocedure. Van hervestiging van extra vluchtelingen kan pas sprake zijn als er daadwerkelijk goede opvang in de regio is en er een succesvol terugkeerbeleid geldt.

Prostitutie
Het regeerakkoord bevat goede plannen om de strijd tegen prostitutie en mensenhandel te voeren. Nu de daden nog. Het wetsvoorstel om misstanden in de prostitutie aan te pakken is al bijna tien jaar oud, maar is nog steeds niet aangenomen. Bij dit thema is papier geduldig, maar er moeten nu echt op korte termijn daden komen.

Onderwijs
De paragraaf over het onderwijs is veelbelovend. Als de voornemens die daarin vastgelegd zijn, zoals ruimte voor de professionals en versterking van de vrijheid van onderwijs, goed worden uitgewerkt komt dit docenten én leerlingen duidelijk ten goede.