18 januari 2024

Christenvervolging roept om actie van de regering

“Afkeuring uitspreken is mooi, maar actie is beter.” Dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer nadat minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot liet weten de opnieuw toegenomen christenvervolging te willen agenderen en landen erop aanspreken. “Samen met CU, CDA en NSC wil ik de regering graag een zet in de goede richting geven.” De SGP vragen zijn mede-ondertekend door de Kamerleden Ceder (CU), Boswijk (CDA) en Kahraman (NSC).

Gisteren kwam de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging van Open Doors naar buiten. De belangrijkste conclusie is dat de vervolging van christenen enorm toeneemt, met name in Afrika (Nigeria!). Het meest lijden christenen in China, Noord-Korea en islamitische landen dan wel landen waar de islam oprukt. In schriftelijke vragen aan de regering dringen SGP, CU, CDA en NSC aan op het opvoeren van de diplomatieke druk en economische sancties.

Stoffer en zijn collega's wijzen erop dat Nederland momenteel lid is van de VN-Mensenrechtenraad. “Dat biedt een extra kans om geloofsvervolging aan de orde te stellen. Met name Afrika is een probleem, waar nog bij komt dat op dat continent China en Rusland aan invloed winnen. Als je bedenkt dat de Chinezen meesters zijn in het ontwikkelen van technologie om burgers overal te kunnen bespioneren, dan kun je wel nagaan wie daarvan de eerste slachtoffers zullen worden,” aldus de SGP-voorman.

Lees hier de schriftelijke Kamervragen van Chris Stoffer, Don Ceder, Derk Boswijk en Isa Kahraman aan minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken.

 1. Heeft de minister kennis genomen van het Open Doors rapport 2024 en het rapport “Freedom of Thought” van het Humanistisch Verbond?
 2. Hoe duidt de minister de trends ten opzichte van vorig jaar? Is dit nog aanleiding om ergens beleid of de diplomatieke inzet van Nederland aan te scherpen?
 3. Kan de minister aangeven welke programma’s Nederland in verschillende genoemde landen steunt om eenheid tussen religieuze groepen te bevorderen?
 4. Hoe reageert de minister specifiek op de explosieve groei van geweld tegen christenen? Hoe zet Nederland zich daartegen in?
 5. Wat is de inzet van de regering in de Universal Periodic Review van Nigeria nu Nederland in de VN mensenrechtenraad vertegenwoordigd is? Is de minister bereid geweld tegen christenen daar aan te dragen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?
 6. Kunt u zich inzake Nigeria en waar het ook optreedt inzetten voor christenen en andere groepen onder intern verdreven personen, gezien er vaak hele dorpen en regio’s ook samen christelijk zijn?
 7. De voorzitter van de humanisten in Nigeria Mubarak Bala is in 2020 in een oneerlijk proces veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Wat kunt u in deze casussen doen? En hoe treedt een ambassade dan op als er een specifieke rechtszaak of casus is die christenvervolging raakt?
 8. Kan de regering inzichtelijk maken wat zij onderneemt in het kader van wetten die afvallen van de Islam en bekering naar het christendom strafbaar stellen?
 9. Vanaf 2024 is Nederland weer actiever in Irak. Welke kansen biedt dit om middels soft power meer invloed op het gebied van mensenrechten en specifiek geloofsvrijheid meer ruimte te bewerkstelligen?
 10. Hoe gaat Nederland om met straffeloosheid als er een grote meerderheidsreligie is en schendingen van religieuze minderheden gedoogd worden? Welke middelen zijn alsnog effectief bij politieke en justitiële autoriteiten om ze tot vervolging van geweldplegers te bewegen?
 11. In China zijn buitengewoon veel kerken gesloten of afgezwakt en gedwongen meer naar de regeringslijn te gedragen. Welke gevolgen heeft dit voor de Nederlandse relatie met China en onze bredere Europese inzet met betrekking tot China?
 12. Welk gebruik van surveillancetechnologie heeft de regering waargenomen nu Chinese en Russische invloeden in Afrika toenemen? Wat zijn de effecten daarvan op christenen? Wat kan het kabinet hier tegen doen?
 13. Is de minister bereid China aan te spreken op het misbruiken van coronamaatregelen als dekmantel voor andere autoritaire doeleinden?
 14. Rechtstaat en handhaving doet er toe om christenvervolging tegen te gaan. In hoeverre wordt christenvervolging en geloofsvrijheid meegenomen in rechtstatelijke programma’s die Nederland en de EU aanbieden aan ontwikkelingslanden?
 15. Heeft de regering een strategie om haar mensenrechtenbeleid te verwezenlijken en christenvervolging te adresseren waar geen centrale regering is waar men mee kan samenwerken, zoals in Libië en andere landen?
 16. Worden de rapporten van Open Doors en het Humanistisch Verbond nog meegenomen in de landeninformatie die het ministerie van Buitenlandse Zaken doorgeeft aan de IND?
 17. In de regeringsinzet voor de Sahellanden wordt Jihadistisch geweld genoemd, maar niet specifiek wie het raakt. Beseft de minister dat dit buitengewoon vaak tegen christenen is gericht?
 18. Bieden de landenhoofdstukken van het Open Doors rapport nog aanleidingen om opnieuw naar de regeringsinzet in de Sahellanden of de Afrikastrategie te kijken?
 19. In veel landen raakt christenvervolging meisjes en vrouwen anders vanwege hun sociale status. Hoe kan de regering zich hier in het bijzonder voor inzetten?
 20. Welke mogelijkheden ziet de minister om in handelsbetrekkingen specifiek christenvervolging aan te kaarten en de situatie voor christenen te verbeteren? Kan de minister er ook op toezien dat de EU dit zwaarder mee gaat nemen in haar handelsakkoorden?