23 september 2020

Bisschop stelt Kamervragen over het Jonge Boerenfonds

Het Jonge Boerenfonds dreigt te stranden in goede bedoelingen, terwijl de kabinetsperiode er al bijna op zit. Het fonds van 75 miljoen euro was een speerpunt van minister Schouten bij haar aantreden.

Tot nu toe zijn slechts twee aanvragen ingediend en is er één goedgekeurd. Over het geld voor opleiding en coaching van jonge boeren wordt nog onderhandeld. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil opheldering van minister Schouten. Het stellen van eisen gaat de overheid helaas makkelijker af dan het steunen van gezinsbedrijven.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Landbouw:
1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het Jonge Boerenfonds een magere oogst kent?
2. Is het juist dat tot nu toe slechts twee aanvragen zijn ingediend en dat er hiervan één inmiddels is goedgekeurd?
3. Kunt u aangeven welke regels en voorwaarden, zoals de investeringsdrempel van 1 miljoen euro, een grote drempel vormen voor deelname?
4. Ziet u binnen de kaders van de staatssteunregels nog ruimte voor het aantrekkelijker maken van het fonds?
5. Is het, gelet op de staatssteunregels en de schaduwwerking van de stikstofcrisis, de verwachting dat binnen afzienbare termijn de middelen die beschikbaar zijn voor het fonds worden benut?
6. Is het juist dat aan de besteding van de 11 miljoen euro voor opleiding en coaching van jonge boeren nog steeds geen invulling is gegeven? Wanneer gaat het hiervan komen?
7. Welke maatregelen denkt u te nemen om te voorkomen dat aan het eind van deze kabinetsperiode een deel van het budget van 75 miljoen euro voor ondersteuning van jonge boeren op de plank blijft liggen?
8. Bent u voornemens in overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt te bezien wat de mogelijkheden zijn voor betere benutting van het fonds dan wel inzet van de beschikbaar gestelde middelen om jonge boeren op andere wijze te ondersteunen? Zo ja, wilt u de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling LNV informeren?