3 juni 2021

Bijdrage Van der Staaij aan het coronadebat

Lees of bekijk hier de bijdrage van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij aan het debat over de ontwikkelingen van de coronavirus. Hij gaat onder andere in op de bruiloften, de zorg en het SCP. Op 5 juni komt er een einde aan de lockdown. Ruim vijf maanden zat Nederland op slot. Door de afnemende druk op de gezondheidzorg is het nu mogelijk om de coronamaatregelen serieus te versoepelen. De SGP is daar dankbaar voor. 

Bruiloften
Ik begin met iets waarover ik veel vragen krijg: bruiloften. De onduidelijkheid hoeveel ruimte er nu precies is om er een feestelijke dag van te maken is groot. Kan de minister nu eens duidelijk uiteenzetten welke regels er precies gelden? En kan hij die ook actief communiceren naar de veiligheidsregio’s en betrokken sectoren? Veel mensen zouden hem dankbaar zijn!

Endemische fase
We komen nu ook in een andere fase van de crisis terecht. Een fase van herstel en heropbouw. Een fase waarin we leren leven met de aanwezigheid van het coronavirus. Het virus wordt endemisch. De kernvraag van de SGP voor dit debat is dan ook: welke visie heeft het kabinet op deze volgende fase van de epidemie? Ik hoorde minister De Jonge zeggen dat het reëel is dat we vanaf 1 september de meeste coronamaatregelen los kunnen laten. Dat is een hoopvolle gedachte, maar er zijn nog wel de nodige vragen die dan rijzen.

De zomer van 2020 is door de regering gebruikt als een periode van reflectie op het gevoerde beleid. Is het kabinet van plan dit deze zomer opnieuw te doen? Gaat het kabinet bijvoorbeeld kritisch kijken naar nut en noodzaak van de huidige (basis)maatregelen? Neem de mondkapjesplicht. Hoe proportioneel is zo’n plicht als de epidemie echt op z’n retour is? In de afgelopen periode waren aantal ziekenhuis- en IC-opnames belangrijke indicatoren voor het maken van keuzes voor maatregelen.

  • Blijft dit ook de komende tijd zo? Of worden andere indicatoren leidend en zo ja, welke?
  • Hoe verhoudt de ziektelast van de corona zich in een situatie van hoge immuniteit zich tot andere aandoeningen? 
  • Stel dat er in de herfst of winter onverhoopt toch weer een opleving van het aantal coronabesmettingen optreedt, accepteren we dit dan of grijpt de regering opnieuw naar de botte bijl van de lockdown?

SCP
Ik wil de regering hierbij graag herinneren aan het recentste advies van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP zegt: verleg "bij het (verder) openen van de samenleving, stapsgewijs de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het leven weer meer richting de samenleving en breng zo de balans terug in de rolverdeling tussen overheid, bedrijven en burgers. (…) Veel burgers en bedrijven hebben laten zien dat zij bereidwillig en daadkrachtig zijn om oplossingen te bedenken en te organiseren voor maatschappelijke problemen." Ik moet zeggen dat dit de kern raakt van wat wij de afgelopen coronadebatten hebben betoogd: normaliseer maatschappelijke verhoudingen. Hoe geeft de regering invulling aan dit advies?

Zorg
Ik betrek hier ook het herstelplan voor de zorg bij. Complimenten voor de heldere brief van de minister voor Medische Zorg die wij hierover ontvingen. Tegelijkertijd komt bij de SGP de vraag op: wordt er ook gewerkt aan normalisering van de verantwoordelijkheden en taken in de zorg? Kan de minister hierop reflecteren? Het ministerie van VWS heeft het afgelopen jaar ontzettend veel goed werk verzet, waarvoor veel waardering. Maar de komende tijd zou je ook meer inzet verwachten van andere actoren, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Hun rol bij het garanderen van de toegankelijkheid van (inhaal)zorg wordt slechts in een zinnetje genoemd.

De brief van de minister van Medische Zorg gaat kort in op de vraag: hoe komt de zorg beter uit deze crisis? Welke lessen moeten we trekken voor de lange termijn? Ik lees dat zij hiervoor ‘bouwstenen’ verzamelt voor een nieuw kabinet. Moeten we hiernaar misschien onderzoek laten doen door bijvoorbeeld de IGJ en NZa?