22 juni 2024

Partijdag 2024

Op 22 juni 2024 wordt de algemene ledenvergadering van de SGP gehouden. Voor het bijwonen van de vergadering kunt u zich wenden tot de secretaris van uw kiesvereniging of afdeling. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Dit is de conceptagenda voor de partijdag 2024:

Vanaf 8.45 uur Registratie en ontvangst

Om 9.30 uur begint de vergadering

1. Welkom en opening

  • Welkom door partijvoorzitter, drs. D. van Meeuwen

  • Opening door plv. partijvoorzitter, ds. G.W.S. Mulder
  • Aanhankelijkheidsbetuiging aan Z.M. de Koning
  • Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus

2. Vaststellen notulen partijdag 13 mei 2023 en extra algemene ledenvergadering 10 febr. 2024: EP-verkiezingscongres


3. Jaarverslag 2023

  • Jaarverslag 2023: vaststellen van het verslag en vragen n.a.v. het verslag
  • b. Financieel jaarverslag 2023: vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop - strekt tevens tot décharge van het hoofdbestuur

4. Vaststellen begroting en activiteitenplan 2024

 

5. Verkiezingen leden hoofdbestuur en lid Geschillencommissie

 

6. Behandeling voorstellen

  • Voorstellen PKV Barneveld over wijziging Algemeen Reglement
  • Voorstel Hoofdbestuur over contributieverhoging 


7. Behandeling moties (er zijn nog geen moties ontvangen)


Pauze

 

8. Politieke rede ir. C. Stoffer, fractievoorzitter Tweede Kamer


9. Forum over thema


10. Rondvraag


11. Afscheid hoofdbestuurslid, ds. M. Klaassen


12. Dankwoord door partijvoorzitter, drs. D. van Meeuwen


13. Sluiting door ds. A.A. Egas


13.00 uur Lunch


De vergaderstukken partijdag 2024 kunt u hier downloaden.